Периодика

сп. "Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения"
сп.Счетоводство плюс.., бр.7-8/2018
сп.Счетоводство плюс.., бр.7-8/2018

Автор: ОРКП "Мисъл"
Год. на издаване: 2018 г.
ISSN: 1311-0497
Цена: 19.80 лв.

Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА

В раздела се разглеждат темите за отчитане на съвместни предприятия, обезценка на активи при съставяне на ФО, счетоводното отчитане при рекултивация на трайните насаждения и актуализиране на законовата уредба при наемане на работници от трети страни.

Раздел втори СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Във втория раздел продължава темата за провизиите и представянето им във финансовите отчети, съставени в съответствие с МСФО.

Раздел трети ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ

Първата статия е посветена на данъчните аспекти на данъчните амортизируеми активи със “смесена” употреба. Разгледани са предстоящите промени в ЗКПО. С примери е разяснена темата за документалната обоснованост за целите на закона за корпоративното подоходно облагане. Интерес представлява статията във връзка с третирането по ЗДДС на даване под наем на къщи и апартаменти на туристи.

Раздел четвърти ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Първата тема е свързана с промените в Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за паричните помощи и обезщетения от държавното обществено осигуряване в сила от 1 юли 2018 г.

Втората тема разглежда разпоредбите, регламентиращи правилата за определяне на приложимото законодателство при осигуряване на чужди граждани в България.

Раздел пети СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА

Отговор на въпрос касаещ счетоводно отчитане на юридическо лице с нестопанска цел.

Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА
Живко Бонев, регистриран одитор, Отчитане на съвместни предприятия
Христо Досев, д.е.с, регистриран одитор, Обезценка на активи при съставяне на финансови отчети в съответствие с МСФО
Димитър Йорданов, д.е.с. регистриран одитор, Рекултивация  на трайни  насаждения
Полина Цокова, юрист, Актуализиране на законовата уредба за наемането на работници от трети държави съгласно закона за трудовата миграция и трудовата мобилност    

Раздел втори СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
Калинка Илиева, докторант, Оповестяване на информация за дейността по оперативни сегменти –изисквания, проблеми, решения

Раздел трети ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ
Владимир Христов, д.е.с., регистриран одитор, Данъчни аспекти на данъчните амортизируеми активи със “смесена” употреба,
доц. д-р Любка Ценова, Предстоящи промени в ЗКПО
Румяна Йорданова, данъчен експерт, Документална обоснованост за целите на закона за корпоративното подоходно облагане
Даниела Даракчиева, данъчен експерт, Третиране по ЗДДС на даване под наем на къщи и апартаменти на туристи

Раздел четвърти ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Вержиния Заркова, експерт по осигурителни отношения, Промени в Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за паричните помощи и обезщетения от държавното обществено осигуряване в сила от 1 юли 2018 г.
Красимира Гергева, консултант, Разпоредби, регламентиращи правилата за определяне на приложимото законодателство при осигуряване на чужди граждани в България

Раздел пети СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА   
Счетоводно отчитане на юридическо лице с нестопанска цел, Борислав Боянов, д-р по счетоводна отчетност

Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА
„Важно е да се знае как ще се  използва рекултивираната земя, дали ще се използва за отглеждане на земеделски култури (пшеница, царевица, слънчоглед и др.) или ще се създадат нови трайни насаждения. В зависимост от това е различна счетоводната и данъчната трактовка.

  • Когато се използват за отглеждане на земеделски култури  - нематериален актив.
  • Ако на същия терен се създадат други трайни култури – увеличение на  стойността на новите трайни насаждения.

  За тази цел се спазва определен ред и се използват специфични първични документи.“
Описано е счетоводното отчитане на загубите от природни бедствия и оранта, даден е примерен протокол, както и е отразено счетоводното отчитане и данъчното третиране на комплексните производствени услуги.

Раздел втори СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
„Приблизителните счетоводни оценки са твърде полезен прийом за съставяне на финансови отчети, посредством които се постига спазването на счетоводния принцип за предпазливост (чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството). Оценяването и отчитането на предполагаеми и възможни бъдещи загуби представлява информация, която не би подвела нито вътрешните, нито външните потребители на финансова отчетност. Дори напротив - по този начин във финансовите отчети ще бъде докладван действителния финансов резултат на отчитащото се предприятие и представените данни биха били полезни и достоверни в контекста на възприетата счетоводна база.“
Разработката би могла да бъде полезна както на предприятията, съставящи финансови отчети на база МСФО, така и на тези, които са избрали НСС като своя счетоводна база за съставяне и представяне на финансови отчети.

Раздел трети ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ
„Доставката по отдаване под наем като правило е облагаема доставка и приложимата ставка на данъка е 20 % съгласно чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС.
*************************************************
Като изключение от това правило, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, данъчната ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, е в размер 9 на сто.“
Статията пояснява в кои случаи се прилагат различните ставки.

Раздел четвърти ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
„Считано от 1 юли тази година са в сила специални разпоредби в Кодекса за социално осигуряване, които регламентират правата на осиновителите на деца до 5 годишна възраст за получаване на парични обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване. Кое наложи създаването на нови текстове за тези случаи? При предишната разпоредба, лицата, осиновили дете до 2 годишна възраст се ползваха от общият ред за отпускане на обезщетения за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 годишна възраст, а за осиновителите на деца от 2 до 5 годишна възраст съществуваше отделен ред, който им даваше право на обезщетение за отглеждането на детето в размер на 365 дни, до навършване на 5 годишната му възраст.“
С примери са разяснени различни казуси.

Раздел пети СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА
„…От изложената от Вас фактическа обстановка става ясно, че сдружението, което обслужвате счетоводно е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано с обществено полезна цел. Тъй като сдружението извършва нестопанска и стопанска дейност е необходимо на първо място да отделите необходимото внимание и време, за да разработите индивидуалния сметкоплан на предприятието. По този начин ще създадете подходящи условия текущото счетоводно отчитане да осигурява пълна, всеобхватна и достатъчна информация за двата вида дейности. Тук визирам най-вече синтетичното и аналитичното отчитане на приходите и разходите от стопанска и нестопанска дейност.“
Следват детайлни отговори на поставените от наш читател въпроси.

Вашата поръчка
  • няма избрани артикули
Вижте още:
сп. "Счетоводство плюс...", бр. 2/2015

Раздел първи „Счетоводство и практика”: Акцентът

сп. "Счетоводство плюс...", бр. 7/2015

Раздел първи „Счетоводство и практика” Акцентът на