Периодика

сп. "Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения"
сп.Счетоводство плюс.., бр.6/2018
сп.Счетоводство плюс.., бр.6/2018

Автор: ОРКП "Мисъл"
Год. на издаване: 2018 г.
ISSN: 1311-0497
Цена: 19.80 лв.

Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА
Обезценка на активи при съставяне на финансови отчети в съответствие с МСФО е първата тема в раздела, следва фокус върху отчитането и данъчното третиране на финансиранията  и субсидиите  от държавата и Еврофондовете.
 Разгледана е Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, в сила от 16 март 2018 г.
 Интерес представлява коментара на съдия Маркова относно значението на ревизионните актове в наказателния процес и дали тяхното приемане като доказателство противоречи на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.
Раздел втори СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
Тук акцента е оповестяване на информация за дейността по оперативни сегменти –изисквания, проблеми, решения.


Раздел трети ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ
В раздела подробно е разгледано данъчното третиране на доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределяни или получавани от местни юридически лица.
Разяснения има по темата за данъчни и осигурителни задължения при доходи от продажби онлайн, извършвани от нерегистрирано по ТЗ физическо лице.
Актуални въпроси по прилагане на ЗДДС  в съдебната практика са представени от съдия Йордан Константинов.

Раздел четвърти ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Направен е обзор на обхвата на документите, които работодателят може да съхранява в електронен формат според новата Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя, обнародвана в ДВ, бр. 40/15 май 2018 г.

Раздел пети СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА
Темите тук са: условията за освободени доставки по чл. 41, т. 4 от ЗДДС при извършване на дейност от юридическо лице с нестопанска цел по ЗФВС; освобождаването от облагане с данък на доставките извършвани от посредници, действащи от свое име и за своя сметка; осигуряване на самоосигуряващ се съдружник, полагащ личен труд в дружеството си;  определяне на данъчна основа на доставката по смисъла на ЗДДС, независимо от данъчния режим.

Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА
Христо Досев, д.е.с, регистриран одитор - Обезценка на активи при съставяне на финансови отчети в съответствие с МСФО
Димитър Йорданов, д.е.с. - Отчитане  и  данъчно третиране на финансиранията  и субсидиите  от държавата и Еврофондовете
Полина Цокова, юрист - Новите моменти в Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, в сила от 16 март 2018 г.
Съдия Анелия Маркова - Значението на ревизионните актове в наказателния процес. Противоречи ли приемането им като доказателство на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи

 

Раздел втори СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
Калинка Илиева - Оповестяване на информация за дейността по оперативни сегменти –изисквания, проблеми, решения

         
Раздел трети ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ
Румяна Йорданова, данъчен експерт - Данъчно третиране на доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределяни или получавани от местни юридически лица   
Лиляна Панева, данъчен консултант - Данъчни и осигурителни задължения при доходи от продажби онлайн, извършвани от нерегистрирано по ТЗ физическо лице
Съдия Йордан Константинов - Актуални въпроси по прилагане на ЗДДС  в съдебната практика

 

Раздел четвърти ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Мариана Василева, юрист АМС - Кои документи работодателят би могъл да съхранява в електронен формат

 

Раздел пети СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА
Освобождаване от облагане по ЗДДС при фактуриране на доставките на посредници
Мина Янкова, данъчен експерт
Осигуряване на самоосигуряващ се съдружник, полагащ личен труд в дружеството си
Адвокат Зорнца Димитрова, експерт по осигурително право   
Условия за освободени доставки по чл. 41, т. 4 от ЗДДС при извършване на дейност от юридическо лице с нестопанска цел по ЗФВС
Даниела Даракчиева, данъчен експерт   
Независимо от данъчния режим на доставката лицата са задължени да определят данъчна основа на доставката по смисъла на ЗДДС
Атанаска Филипова   
   

Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА
    "Предмет на настоящия материал ще бъдат принципните постановки на приложимия МСС 36, третиращ признаването, оценяването и докладването на загубите от обезценка на активи във финансовите отчети, изготвени на база МСФО. Ще разгледаме типичните вътрешни и външни източници на информация, които са индикатор за обезценка на активи към края на отчетния период. Практическите примери ще подпомогнат предприятията в отразяването в счетоводните  регистри на отчитането на загубата от обезценка и обратното възстановяване на загубата от обезценка, отчетена в предходните отчетни периоди."

Раздел втори СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
  "Ако общата сума на външните приходи, отчетени по оперативни сегменти, представлява по-малко от 75% от приходите на предприятието, допълнителни оперативни сегменти се идентифицират като сегменти на отчитане, докато най-малко 75% от приходите на предприятието бъдат включени в сегменти на отчитане."
В статията се разяснява както регламента на Международен стандарт за финансово отчитане 8 Оперативни сегменти.
Коментира се темата за затруднения на съставителите на ФО при идентифицирането на ръководителя, вземащ главните оперативни решения в предприятието.

Раздел трети ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ
  "Обемът на продажбите на стоки за бита, козметика, хранителни добавки и др. п. чрез заявки в Интернет мрежата онлайн непрекъснато се увеличава. Много често те се осъществяват от физически лица, които не са регистрирани като търговци, при което заявените стоки се предоставят на купувачите чрез доставки, осъществявани от куриерски фирми, и се заплащат с наложен платеж. Голяма част от лицата, осъществяващи такива продажби, пропускат факта, че при тези обстоятелства действат в качеството си на търговци, не декларират формираните чрез тях доходи и не се осигуряват."
В текста се прави преглед на данъчните и осигурителни задължения на лицата, търгуващи през Интернет.

Раздел четвърти ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  „В бр. 40 от 15 май 2018 г. е обнародвана новата Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя, приета с Постановление № 71 от 10 май 2018 г. на Министерския съвет. Наредбата е приета на основание чл. 128б, ал. 3 от Кодекса на труда и влиза в сила на 19 май 2018 г.“
Подробно е коментирана същността на наредбата.


Раздел пети СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА
  „Съдружник в търговско дружество, регистриран като самоосигуряващо се лице (СОЛ) на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО (за фонд Пенсии), получава възнаграждение за положен „личен труд“ в дружеството си  - § 21,т. 26, б. “и“ от ДР на ЗДДФЛ - проектиране на строителни конструкции, експертизи и консултации, сключва граждански договор за извършване на услуга. Във връзка с това бихме искали да изясним някои въпроси.
Първи въпрос: В документа, който трябва да съдържа реквизитите на фактура (чл. 9 ал. 2 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 7 ал. 1 от ЗСч),  който СОЛ издава на фирмата –Възложител, ЕГН на СОЛ ли следва да се впише или Булстат на фирмата, в която е регистриран като СОЛ на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО?“
Отговорите на този и още въпроси от горещата ни линия ще намерите на страниците на списанието.

Вашата поръчка
  • няма избрани артикули
Вижте още:
сп. "Счетоводство плюс...", бр. 4/2017

Раздел първи „Счетоводство и практика” Акцентът в

сп. "Счетоводство плюс...", бр. 1/2015

Първият брой за 2015 г. на списание „Счетоводство плюс…“