Периодика

сп. "Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения"
сп.Счетоводство плюс.., бр.4/2018
сп.Счетоводство плюс.., бр.4/2018

Автор: ОРКП "Мисъл"
Год. на издаване: 2018 г.
ISSN: 1311-0497
Цена: 19.80 лв.

Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА
В раздела се разглеждат въпроси, свързани с ремонт и подобрения на ползвани чужди дълготрайни активи. Отделя се внимание на спецификата в отчетността на авансовите плащания с доставчици и клиенти. Напомнят се възможностите за изготвяне и представяне на ГФО на малките предприятия. Последната статия анализира приликите и отликите в юридически аспект между цесията и встъпването в дълг.


Раздел втори СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
Вторият раздел е посветен на провизиите и представянето им във финансовите отчети, съставени в съответствие с МСФО.


Раздел трети ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ
В първата статия на този раздел е представена темата за данъчното третиране на разходите в натура. Следващата статия прави преглед на актуална съдебна и административна практика във връзка с корекция на възстановен неправилно начислен/платен ДДС. По-нататък в раздела се представят промените в ЗКПО, касаещи ЮЛ, които не са осъществявали дейност.
Последната статия е във връзка с модернизацията на ДДС за целите на трансграничната електронна търговия.


Раздел четвърти ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Тук темите са две – за изчисляване на паричните обезщетения при временна нетрудоспособност и промените н нормативната уредба, касаещи трудовите правоотношения.

Раздел пети СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА
Подробен отговор намира въпроса - как се определя датата на данъчно събитие при вътреобщностно придобиване  и датата, до която следва да се издаде Протокола.

Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА
Доц. д-р. Живко Бонев, регистриран одитор - Ремонт и подобрения на ползвани чужди дълготрайни (нетекущи) активи
Доц. д-р Валентина Станева - Спецификата в отчетността на авансовите плащания с доставчици и клиенти
Доц. д-р Васил Божков, д.е.с., регистриран одитор - Годишни финансови отчети на малките предприятия: изисквания и възможности  за изготвяне  и представяне II част
Съдия Анелия Маркова - Встъпване в дълг, цесия – прилики и отлики


Раздел втори СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
Христо Досев, д.е.с, регистриран одитор - Отчитане на провизии по търговски задължения и представянето им във финансовите отчети, съставени в съответствие с МСФО – част I

         
Раздел трети ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ
Лиляна Панева, данъчен консултант - Данъчно третиране на разходите в натура - данък върху разходите по реда на ЗКПО или облагане по ЗДДФЛ
Адвокат Бойчо Момчилов – Преглед на актуалната административна и съдебна практика на ВАС въвъ връзка с корекцията или възстановяването на неправилно начислен или платен ДДС - част I
Румяна Йорданова -  Прилагане на разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с прекратяване на предприятия по реда на Глава 21, II част

Валентина Гекова, данъчен експерт - Промени в ЗКПО за 2018 г., касаещи лицата, които не са упражнявали дейност по Закона за счетоводството 
Доц. д-р Любка Ценова - Модернизиране на ДДС за целите на трансграничната електронна търговия между предприятия и потребители   

          
Раздел четвърти ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Красимира Гергева - Изчисляване на парични обезщетения при временна нетрудоспособност   
Мариана Василева, юрист в АМС -  Промени в нормативната уредба, касаещи трудовите правоотношение


Раздел пети СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА
Моника Петрова - Определяне на дата на данъчно събитие при вътреобщностно придобиване  и датата, до която следва да се издаде Протокол   

Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА
„При авансови плащания следва да се отчитат обстоятелствата, при които се издават проформа фактури. Този документ се издава във връзка със специални условия за доставки или услуги, облагаеми с нулева ставка и като правило е приложение към удостоверение, издадено по реда на чл. 110, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на ЗДДС. Следователно на базата на проформа фактура не могат да се извършват счетоводни записвания в дневниците по ДДС при извършени авансови плащания.“
В статията са разгледани правните и счетоводни аспекти на авансовите плащания с доставчици и клиенти, дадени са и счетоводни записвания по търговски сделки с авансови плащания.


Раздел втори СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
„Приблизителните счетоводни оценки са твърде полезен прийом за съставяне на финансови отчети, посредством които се постига спазването на счетоводния принцип за предпазливост (чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството). Оценяването и отчитането на предполагаеми и възможни бъдещи загуби представлява информация, която не би подвела нито вътрешните, нито външните потребители на финансова отчетност. Дори напротив - по този начин във финансовите отчети ще бъде докладван действителния финансов резултат на отчитащото се предприятие и представените данни биха били полезни и достоверни в контекста на възприетата счетоводна база.“
Разработката би могла да бъде полезна както на предприятията, съставящи финансови отчети на база МСФО, така и на тези, които са избрали НСС като своя счетоводна база за съставяне и представяне на финансови отчети.


Раздел трети ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ
„Изключително съществен момент в тази връзка е фактът, че съгласно разпоредбата на чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО разходите в натура по смисъла на § 1, т. 83 от Допълнителните разпоредби (ДР) на закона се облагат с 10 на сто данък, а на основание чл. 24, ал. 3 от ЗДДФЛ на работодателите е дадено право да избират дали да  облагат тези разходи по реда на тази разпоредба или не, при което, ако изберат да приложат този ред, на основание ал. 4-та на същия член от закона обложените по този ред доходи в натура не се включват в облагаемия доход на лицата, ползващи активите.“ 
Статията анализира данъчно третиране на разходите в натура, дали да се облагат с данък върху разходите по реда на ЗКПО или по ЗДДФЛ.

Раздел четвърти ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
„В практиката възникват въпроси от фирми, които имат изградени уеб базирани системи за обмен на документи и информация относно това, кои документи работодателят би могъл да съхранява в електронен формат. Това обаче ще бъде тема на отделен коментар, тъй като все още не издаден акт на Министерския съвет, който да регулира тези отношения.“
Статията разглежда промени в нормативната уредба, касаещи трудовите правоотношение.

Раздел пети СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА
„Когато фактурата е издадена във връзка с получено плащане по доставката (пълно или частично) преди датата на възникване на данъчното събитие, същата не е основание за изискуемост на данъка - чл. 63, ал. 5 от ЗДДС. В този случай данъкът върху добавената стойност става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие за вътреобщностното придобиване.“
Статиията отговаря на въпроса за определяне на дата на данъчно събитие при вътреобщностно придобиване  и датата, до която следва да се издаде Протокол

Вашата поръчка
  • няма избрани артикули
Вижте още:
сп. "Счетоводство плюс...", бр. 5/2015

Раздел първи „Счетоводство и практика” Акцентът на

сп. "Счетоводство плюс...", бр. 11/2012

Абонатите на списанието се запознават със счетоводното