Периодика

сп. "Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения"
сп.Счетоводство плюс.., бр.3/2018
сп.Счетоводство плюс.., бр.3/2018

Автор: ОРКП "Мисъл"
Год. на издаване: 2018 г.
ISSN: 1311-0497
Цена: 19.80 лв.

Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА
В първи раздел акцентът е върху годишните финансови отчети на малките предприятия – за изискванията и възможностите при тяхното изготвяне и представяне. Текстът е онагледен с разяснения в табличен вид.
Следващата статия дава насоки, целящи да отговорят на въпросите – как следва да бъдат представени събития, настъпили след датата на самия финансов отчет.
В продължението на текста за прилагането на регламента за защита на личните данни са разгледани новите задължения за обработващите лични данни и новите размери на санкциите.
Последна в раздела, но не по значение е статията на съдия Анелия Маркова, анализираща дали има противоречие между текстовете на разпоредбата на чл. 245, ал.1 от КТ на Конституцията на република България.


Раздел втори СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
В статията се коментират бъдещи действия във връзка с промените в европейското законодателство в областта на корпоративното данъчно облагане


Раздел трети ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ
Акцентът е върху годишната проверка на документите относно правилността на приложения ред за облагане, регистрите и отчитането на доставките по ДДС при ВОТ и международната търговия.
Заключителната част по промените в ЗДДС е с пример за извършване на годишна корекция на ползван данъчен кредит.
Последната статия е върху част II на глава 21 от ЗКПО


Раздел четвърти ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Първият материал напомня за попълването и подаването на декларации № 1 и № 6 по чл. 42 от ЗДДФЛ.
Следващата статия разглежда промените, гарантиращи по-добра защита на работниците и служителите.


Раздел пети СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА
Специалист отговаря на въпроса дали е разумно лицата да прехвърлят сумите, които са се натрупали в избрания от тях универсален пенсионен фонд към фонд „“Пенсии“ на ДОО.

Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА
Акцент
Доц. д-р Васил Божков, д.е.с., регистриран одитор - Годишни финансови отчети на малките предприятия: изисквания и възможности  за изготвяне  и представяне, I част
Христо Досев, д.е.с, регистриран одитор - Представяне на събития и факти, настъпили след датата на финансовия отчет   
Доц. д-р Андрей Александров, ИДП при БАН -Прилагането на общия регламент за защита на данните, (Регламент (ес) 2016/679) в сила от 25 май 2018 г. – II част   
Анелия Маркова, съдия - Има ли противоречие межда текстовете в Конституцията на Р. България и разпоредбата на чл.245, ал.1 от КТ


Раздел втори СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
Акцент
Людмила Петкова - Европейското законодателство в областта на корпоративното данъчно облагане, административното сътрудничество и обмен на информация за данъчни цели


Раздел трети ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ
Лиляна Панева, данъчен консултант - Годишен преглед на ДДС за доставките от ВОТ и международната търговия
Мина Янкова, данъчен експерт -  Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2018, продължение от брой 2
Румяна Йорданова, данъчен експерт - Прилагане на разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с прекратяване на предприятия по реда на Глава 21, I част


Раздел четвърти ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Красимира Гергева - Правила за попълване и подаване на декларации образец №1 и 6
Мариана Василева, юрист в АМС - Промени в нормативната уредба, гарантиращи по-добра защита на работниците и служителите


Раздел пети СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА
Гюргя Желязкова – Разяснения относно избора за осигуряване - в универсален пенсионен фонд или във фонд „пенсии” на ДОО

Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА
За да можем да отговорим правилно как следва да се представят събитията, настъпили след датата на годишния финансов отчет, трябва много добре да вникнем и разберем икономическата същност на следните две понятия, използвани в стандарта:
•    Датата на годишния финансов отчет; и
•    Датата, на която годишният финансов отчет официално е одобрен за публикуване.
В текста по-нататък се дават насоки, целящи да отговорят на въпросите – как следва да бъдат представени събития, настъпили след датата на самия финансов отчет. 

Раздел втори СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Във връзка с приетите действия по Плана „Свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби“ на ОИСР през 2015 г. е разработен и приет от Европейската комисия План за действие за цялостна реформа на корпоративното данъчно облагане в ЕС. Този план е основата за работата на комисията през следващите години. Планът съдържа и времеви график за реализиране на краткосрочните, средносрочните и дългосрочни мерки, включени в него.


Раздел трети ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ
В зависимост от конкретните обстоятелства, свързани със сделката, при осъществяването на сделки с контрагенти, установени извън територията на страната и нерегистрирани за целите на облагането у нас, българските данъчно задължени лица (ДЗЛ) участват в позицията на доставчик, посредник, комисионер или получател на стоки или услуги. Всяка една от тези позиции изисква при годишната проверка на документите, относно правилността на приложения ред за облагане, регистриране и отчитане на доставките, да се отчетат особеностите на нормативно определения ред и задължения, които поражда съответното участие.
Разглежда се проверката на документите относно правилността на приложения ред за облагане, регистрите и отчитането на доставките по ДДС при ВОТ и международната търговия.


Раздел четвърти ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Съгласно указанията за попълване на декларация образец № 1, код корекция се попълва в следните случаи:

  •  При корекция на вече подадена декларация;
  •  Когато са начислени или изплатени възнагражденията за минало време, върху които се дължат вноски за всички осигурителни вноски, като характерното при този вид корекция, е че освен коригираните данни се попълват и всички останали реквизити с данните от вече подадената преди това декларация;
  • Когато се коригират данни за облагаемия доход или за начисления от работодателя данък по чл. 42, ал.4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Когато се подава декларация за заличаване на вече подадена декларация се попълва буква „З“ в т.1, както и т.2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7 и 12 от декларацията.

 

Раздел пети СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА
Родена съм през 1962 година. Въпросът ми е във връзка с тъй наречения преходен период за лицата, в който  до 31 декември 2018 г. мога да упражня правото на избор по чл. 4б за промяна на осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“. Как да преценя дали тази възможност е благоприятна за мен и какъв е редът за прехвърляне на сумите?
Следва отговора.

Вашата поръчка
  • няма избрани артикули
Вижте още:
сп. "Счетоводство плюс...", бр. 12/2012

Абонатите на списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални

сп. Счетоводство плюс..., бр. 9-10/2018г.

Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА Първата статия е посветена