Периодика

сп. "Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения"
сп.Счетоводство плюс.., бр.2/2018
сп.Счетоводство плюс.., бр.2/2018

Автор: ОРКП "Мисъл"
Год. на издаване: 2018 г.
ISSN: 1311-0497
Цена: 19.80 лв.

Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА
В първия раздел акцент е статия за отчитане на обезценка на трудносъбираеми вземания и отписване на задължения и несъбираеми вземания, като разясненията са подкрепени с конкретни пример.
Следващата статия разглежда темата за последващите разходи за дълготрайни активи
Важен момент е тратата статия, която подробно пояснява прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), в сила от 25 май 2018 г.


Раздел втори СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
Статията на Бойка Брезоева е във връзка с дългосрочните инвестиции на предприятието съгласно Международните счетоводни стандарти.


Раздел трети ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ
Третият раздел започва с темата за новото данъчно облекчение за лицата, направили безкасови плащания. Следващата статия е за данъчно признатите разходи, формиращи постоянни данъчни разлики. Следва продължение на статията за промените в ЗДДС, в сила от 1 януари. Последната статия от раздела касае промените в закона за Комисията за финансов надзор.


Раздел четвърти ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
В раздела са поместени статии за промените в Кодекса на труда, промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и определянето на индивидуалния коефициент на пенсионерите след 01.01.2019 г.


Раздел пети СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА
В този раздел са намерили отговори въпросите за изплащането на бонуси към собственици на предприятие, в което те работят на трудов договор и прилагането на ЗКПО във връзка със Закона за трудовата миграция и трудова мобилност (ЗТМТМ).

Раздел СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА
Акцент
Христо Досев, д.е.с, регистриран одитор
Отчитане на обезценка на трудносъбираеми вземания и отписване на задължения и несъбираеми вземания
Доц. д-р Живко Бонев, д.е.с, регистриран одитор
Последващи разходи за дълготрайни активи
Доц. д-р Андрей Александров, ИДП при БАН
Прилагането на общия регламент за защита на данните
(регламент (ес) 2016/679), сила от 25 май 2018 г.


Раздел втори СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
Акцент 
Бойка Брезоева
Отчитане на дългосрочните инвестиции съгласно МСС, 2 част


Раздел трети ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ

Промени в нормативната уредба

Лиляна Панева, данъчен консултант
Данъчно непризнати разходи, формиращи постоянни данъчни разлики
Мина Янкова Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2018, 2 част
Евгения Попова, данъчен експерт
Прилагане на новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания
Боряна Антонова
Новите промени в Закона за Комисията за финансов надзор – в сила от 01.01.2018 г., ДВ., бр.95 от 2017 г.


Раздел четвърти ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ТА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Акцент
Полина Цокова, юрист
Промените в Кодекса на труда
Зорница Димитрова – адвокат, експерт по осигурително право
Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските


Раздел пети СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА
Изплащане на бонуси към собственици на предприятие, в което те работят на трудов договор
Прилагане на ЗКПО във връзка със Закона за трудовата миграция и трудова мобилност /ЗТМТМ/

Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА
Прилагането на общия регламент за защита на данните
(регламент (ес) 2016/679) в сила от 25 май 2018 г.
Автор: доц. д-р Андрей Александров, ИДП при БАН
Темата за защитата на личните данни напоследък придоби особена актуалност. Причината за това е наближаването на 25.05.2018 г. – датата, от която ще започне да се прилага новият Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
По-нататък в статията подробно са изяснени следните теми:
Какво наложи приемането на Регламента
Какво ще се случи с действащото в момента национално законодателство по защита на личните данни
Промените в понятието за „лични данни“
Съгласието като условие за допустимост на обработването
Нови права на титулярите на данните
Нови задължения на администраторите на лични данни


Раздел втори СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
Отчитане на дългосрочните инвестиции съгласно МСС
 доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.
Дългосрочните инвестиции на предприятието във вид на акции или дялове при прилагане на МСС/МСФО се отчитат в съответствие с изискванията на приложимия счетоводен стандарт в зависимост от естеството на съответната инвестиция (обуславящо се от характера на взаимоотношенията с предприятието, в което е инвестирано) и  типа на консолидирания финансов отчет – индивидуален или консолидиран. Целта в случая е да се очертаят основните изисквания, които трябва да се спазват при първоначалната класификация, първоначално  и  последващо оценяване на инвестициите във вид на притежавани акции или дялове съобразно приложимите счетоводни стандарти.


Раздел трети ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ
Прилагане на новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания
Евгения Попова, данъчен експерт
С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от януари миналата година беше въведено изцяло ново данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания. Всички необходими условия и обстоятелства за ползването на облекчението са регламентирани в разпоредбите на чл. 22д от ЗДДФЛ.
Статията разглежда условията, размера и начина за ползване на данъчното облекчение.


Раздел четвърти ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Промените в Кодекса на труда
Полина Цокова, юрист
В чл. 228 от Кодекса на труда се създава нова ал. 3 със следното съдържание: „Обезщетенията по този раздел, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва." Срокът за изплащане важи за обезщетенията за неспазено предизвестие, както и за тези при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие или при уволнение на други основания.
Коментират се промените и в КТ,  ЗГВРСНР,  ТЗ и ЗОП.


Раздел пети СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА
В обхвата на договаряне на различен вид допълнителни трудови възнаграждения, които се използват на фирмено равнище, попада и възможността за финансово участие на работниците и/или служителите, чиито различни схеми от практиката водят до няколко основни форми, като например: участие в печалбата, което се изразява в разпределение на определен процент от печалбата към работниците и/или служителите под формата на зависещ от финансовите резултати на предприятието променлив доход (извън постоянния от работна заплата); участие в резултатите, при която схемите са свързани не с финансовите резултати, а с използването на други критерии - повишаване производителността на труда, намаляване на разходите, подобряване на качеството на произвежданата продукция и т.н., и други.

Вашата поръчка
  • няма избрани артикули
Вижте още:
сп. "Счетоводство плюс...", бр. 1/2011

Акцентите в брой 1 за 2011 г. са „Промените в Закона за данъка

сп. "Счетоводство плюс...", бр. 7-8/2014

Специален брой, посветен на Втората Национална експертна