Периодика

сп. "Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения"
сп. "Счетоводство плюс...", бр.9/2017
сп.

Автор: ОРКП "Мисъл"
Год. на издаване: 2017 г.
ISSN: 1311-0497
Цена: 19.80 лв.

Раздел първи „Счетоводство и практика“

Акцентът на първи раздел разглежда грешките във финансовите отчети на лизингополучателите при договори за финансов лизинг. Тук може да се запознаете още с начините, размера и реда за плащане на продуктова такса. В текста на проф. д-р Ганета Минкова са разгледани предложените изменения и допълнения в ГПК, резултат от съдебна практика във връзка с новата цена при определяне на публична продан.

 

Раздел втори „Счетоводна политика“

В статията си доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, разяснява механизмите на отчитане на краткосрочните финансови активи. Статията е с конкретни примери, покриващи възможните варианти.

 

Раздел трети „Данъчен консултант“

В рубриката „Промени в нормативната уредба“ е публикувана първа част от статията на данъчния експерт Румяна Йорданова за данъчното третиране по ЗКПО на разходите и престоя на физическите лица. Представена е нормативната уредба, прави се анализ на оперативната дейност по документирането на разходите и последващите данъчни аспекти. Във втората част на статията, която ще бъде публикувана в брой 10 за т.г., се разглеждат случаите на  признаване и непризнаване на разходите за пътуване и престой във връзка с дейността, облагането с данък при източника или с окончателен данък в случаите на пътуване и престой и прилагане на чл. 42 от ЗКПО.

В раздела продължава прегледът на промените в ЗДДС и ППЗДДС, разглежда се предложението за промяна на директива на Съвета на ЕС относно общата система на ДДС. Интерес представлява и статията на Лиляна Панева, която анализира понятието „цена на придобиване“ по смисъла на Директива 2006/12/ЕС.

 

Раздел четвърти „Човешките ресурси на предприятието“

В рубриката „Трудови правоотношения“ продължава текстът, разглеждащ изискванията към воденето на трудовата книжка по Кодекса на труда. Прави се преглед на новите моменти в осигуряването на работниците, командировани в държави от ЕС. С примери е представено осигуряването на съдружници в търговските дружества.

 

Раздел пети „Счетоводна и данъчна практика“

В раздела е публикуван казус, касаещ корекция на ползван данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС. Има и разяснение с каква дата трябва да се издава трудовата книжка.

 

РАЗДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА“

Акцент

Финансовите лизингови договори.

Грешки във финансовите отчети на лизингополучателите

Владимир Христов, д.е.с., регистриран одитор

Счетоводна практика

Продуктова такса – същност, ред и размер за плащане

Доц. д-р Живко Бонев, д.е.с, регистриран одитор

Съдебна практика

Предложени изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), резултат от съдебната практика

Проф. д-р Ганета Минкова

 

РАЗДЕЛ „СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА“

Акцент

Отчитане на краткосрочните финансови активи

Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор

 

РАЗДЕЛ „ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ“

Промени в нормативната уредба

Данъчно третиране по ЗКПО на разходи за пътуване и престой на физически лица

Румяна Йорданова, данъчен експерт

ЗДДС

Промени в ЗДДС и ППЗДДС – 2017 г.

Моника Петрова, данъчен експерт

Европейска интеграция

Единно ДДС пространство – неотложна реформа в контекста на трансграничната търговия в ЕС

Доц. д-р Десислава Йосифова, ВУЗФ и ВТУ „Т. Каблешков“

ЗДДС

Понятието „цена на придобиване” по смисъла на Директива 2006/112/ЕС

Лиляна Панева, данъчен консултант

 

РАЗДЕЛ „ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО“

Акцент

Трудовата книжка – изисквания по Кодекса на труда

Мариана Василева, юрист в администрацията на Министерския съвет

Осигурителни отношения

Държавно обществено осигуряване

Осигуряване на работници, командировани в държави от ЕС

Зорница Димитрова, експерт по осигурително право

Осигуряване на съдружници в търговски дружества

Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване

Трудови правоотношения

Казуси от пощата на МТСП

Право на обезщетение при пенсиониране

 

РАЗДЕЛ „СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА“

Актуално

Корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС при освободени доставки на недвижими имоти

Евгени Рангелов, магистър по финанси

Казуси от практиката на счетоводителя

Трудови правоотношения

С каква дата трябва да се издава трудовата книжка

Мариана Василева, юрист в администрацията на Министерския съвет

 

РАЗДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА“

Финансовите лизингови договори.

Грешки във финансовите отчети на лизингополучателите

Владимир Христов, регистриран одитор

Грешки, допускани при определяне на размера на признатия разход за лихви

Една от най-често допусканите грешки при счетоводното отчитане на финансовите лизингови договори съгласно приложимите Национални счетоводни стандарти е свързана с признаването като текущ финансов разход за съответния отчетен период на съответната част от финансовия разход за бъдещи периоди.

Съгласно СС 17 Лизинг при отчитане на финансов лизинг лизингополучателят следва да признава като текущ финансов разход за периода част от финансовия разход за бъдещи периоди пропорционално на относителния дял на дължимите минимални лизингови плащания по договора за периода в общата сума на договорените наемни плащания. Именно във връзка с този нормативен запис най-често допусканата грешка е лизингополучателите, прилагащи СС 17, като текущ финансов разход да признават размера на определената (фактурираната) от лизингодателите лихва без да се съобразяват с нормативния запис, регламентиращ размера на текущия финансов разход, който следва да бъде признат за съответния отчетен период.

Статията продължава с представяне на конкретни примери, илюстриращи коректното счетоводно отразяване.

 

РАЗДЕЛ „СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА“

Отчитане на краткосрочните финансови активи

Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор

Краткосрочните финансови активи са предимно краткосрочни инвестиции в акции, корпоративни или общински облигации, ДЦК и други дългови инструменти (инвестиции в ценни книжа), които се държат с намерението да бъдат продадени в краткосрочен план (до 1 година след отчетната дата), както и деривативи, които предприятието не използва като хеджиращи инструменти при прилагане на счетоводно отчитане на хеджирането. За тяхното отчитане са предназначени сметките от гр. 51 Краткосрочни финансови активи от Примерния национален сметкоплан. Според прочита на предвидените в сметкоплана сметки към краткосрочните финансови активи се отнасят също така и обратно изкупените собствени акции и облигации, както и благородните метали и скъпоценните камъни, притежавани от предприятието.

Целта на текста е да поясни счетоводното отчитане на краткосрочните финансови активи, съобразно изискванията на НСС. В широк аспект според СС 32 Финансови инструменти към обхвата на краткосрочните финансови активи  се отнасят и паричните средства и търговските и други вземания, но те няма да бъдат предмет на тази статия.

Разглеждат се отчитането на краткосрочните инвестиции в ценни книжа, счетоводното отчитане на финансови активи, държани за търгуване и на финансови активи на разположение за продажба.

 

РАЗДЕЛ „ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ“

Понятието „цена на придобиване” по смисъла на Директива 2006/112/ЕС

Лиляна Панева, данъчен консултант

При решаването на съдебни спорове между приходната администрация и данъчно задължените лица във връзка с приложението на действащото законодателство по ДДС нашите съдебни институции все по-често се обръщат към Съда на Европейския Съюз (СЕС) с въпроси, които целят да установят дали нормативните правила на ЗДДС и данъчната ни практика са съвместими с Директива 2006/112/ЕС относно общата система на ДДС. В отговор на техните преюдициални запитвания Съдът дава решения, някои от които са знакови за данъчната ни практика, тъй като дават нова насока в  прочита и прилагането на някои основни норми на ЗДДС. Една от тях е чл. 27, ал. 1 от закона, който регламентира реда за определяне на размера на данъчната основа при доставки на стоки по чл. 6, ал. 3, т. 2 и чл.7, ал. 4 от ЗДДС, съответно при безвъзмездното предоставяне на стоки за лична употреба и при изпращането им за целите на икономическата дейност на данъчно задълженото лице в друга държава членка. В съответствие с нея: „Данъчната основа при доставка на стоки по чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 4 е равна на данъчната основа при придобиването на стоката или на себестойността ѝ, а в случаите, когато стоката е внесена – на данъчната основа при вноса.”

В текста се анализира проблемът, породен от разликата между понятията „покупна цена” и „ цена на придобиване”.

 

РАЗДЕЛ „ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО“

Осигуряване на работници, командировани в държави от ЕС

Зорница Димитрова, експерт по осигурително право

От 1 януари 2017 г. са в сила промени в Кодекса на труда (КТ), които касаят изпращането на работници на работа в държави-членки на ЕС. Промените целят да се въведат правилата на Директива 96/71/ЕО от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (Д 96/71). Тя действа от 1 януари 1997 г. и се прилага на територията на всички държави-членки на ЕС, както и в Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн. До миналата година правилата на Д 96/71 бяха въведени чрез разпоредбата на чл. 123, ал. 3 от КТ, който гласеше, че когато срокът на командироване в рамките на предоставяне на услуги в друга държава - членка на Европейския съюз е по-дълъг от 30 календарни дни, страните уговарят за срока на командировката поне същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Тази разпоредба въвеждаше едно от изключенията, предвидени в чл. 3, ал. 3 от Директива 96/71/ЕО, съгласно което държавите членки могат да дерогират прилагането на директивата за командировки със срок по-кратък от един месец.

Разглеждат се промените в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги и особеностите при издаването на формуляр А.

 

РАЗДЕЛ „СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА“

Корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС при освободени доставки на недвижими имоти

Въпросът е свързан с казус, на който вече получих отговор от редакцията. Казусът беше за продажба на магазини, придобити чрез бартер и осчетоводени като стоки, и продажба на същите под себестойността им, по която са заведени в счетоводството на фирмата. Продажбата вече е факт и ще трябва да издадем фактура на клиента, но неговата счетоводителка ми съобщи, че може да не се начислява ДДС във фактурата, която ще им издадем, защото имотът не е нов. Това много ме обърка.

Въпросът ми е: тъй като магазините са придобити през 2008 г. и имат разрешение за ползване (АКТ 16) и към днешна дата са изминали повече от 60 месеца, т.е. не са нови, във фактурата, която ще се издаде на клиента, може ли да се посочи само стойността на продадените магазини, но без да се начислява ДДС, като се позовем на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.

Ако е така, кой член е правилно да се посочи във фактурата като основание за неначисляване на ДДС, защото доставката е освободена на основание чл. 45, ал. 3, или друг член от ЗДДС? Ако обаче това е некоректно, какво ще трябва да се посочи като основание за начисляване на ДДС?

В кои колони трябва да се посочи издадената фактура в дневника за продажби?

Отговорът е на магистъра по финанси Евгени Рангелов.

 

Вашата поръчка
  • няма избрани артикули
Вижте още:
сп. "Счетоводство плюс...", бр. 5/2013

Читателите на списанието се запознават със съставянето

сп. "Счетоводство плюс...", бр. 1/2013

От този брой в списанието са открити нови постоянни рубрики. Първата