Периодика

сп. "Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения"
сп. "Счетоводство плюс...", бр. 6-7/2017
сп.

Автор: ОРКП "Мисъл"
Год. на издаване: 2017 г.
ISSN: 1311-0497
Цена: 24.00 лв.

Раздел първи „Счетоводство и практика“

Акцентът на първи раздел е посветен на нивото на същественост в счетоводството. В статията са разгледани аспектите на същественост, както и критериите и процедурите за определяне нивото на същественост.

В рубриката „Счетоводна практика“ ще намерите две статии. Първата разглежда изискванията за изготвяне, одитиране и публикуване на консолидираните счетоводни отчети. Втората е анализ на счетоводното отчитане и документирането на акцизите и гаранциите при производството и търговия с алкохол.

 

Раздел втори „Счетоводна политика“

Подробно е представена темата за отчитането на инвестициите в асоциирани предприятия в зависимост от приложимата счетоводна база – МСС или НСС, както и стандартите, които съдържат правилата за тяхното отчитане – МСС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия и съвместни предприятия и СС 28 Отчитане на инвестициите в  асоциирани предприятия.

 

Раздел трети „Данъчен консултант“

В рубриката „Промени в нормативната уредба“ продължава коментарът по темата за промените в ЗДДС и ППЗДДС, които касаят последваща корекция на ползван данъчен кредит и нововъведената възможност за ежегодни корекции на данъчния кредит, като в текста има и примери.

В рубриката „ЗКПО“ се разяснява третирането на ваучерите за подаръци, като е засегнато и третирането им по ЗДДС, както и счетоводното им отразяване.

В същата рубрика има и текст относно определянето на пропорционална част от разходите при облагане по ЗКПО на личното потребление на активи.

В рубриката „ЗДДС“ можете да прочетете за нормите и изискванията относно условията и срока за ползване на данъчен кредит във връзка с чл. 72 от закона.

 

Раздел четвърти „Човешките ресурси на предприятието“

Рубриката „Осигурителни отношения“ запознава счетоводителите с новите условия за командироване на работници в държави от ЕС.

Рубриката „Трудови договори“ пояснява същността на договора за допълнителен труд в същото предприятие.

 

Раздел пети „Счетоводна и данъчна практика“

В този раздел са публикувани казуси, касаещи облагането при източника на доходи на чуждестранни юридически лица, а също и представянето и корекцията на удостоверенията за болнични листове и за обезщетение.

 

РАЗДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА“

Акцент

Владимир Христов, регистриран одитор

Нивото на същественост в счетоводството

Счетоводна практика

Доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., регистриран одитор

Изискване за изготвяне, одитиране и публикуване на консолидирани финансови отчети

Счетоводна практика

Ас. д-р Борислав Боянов, катедра „Счетоводство и анализ“ в УНСС

Документиране и счетоводно отчитане на акцизите и гаранциите при производството и търговията с алкохол

 

РАЗДЕЛ „СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА“

Акцент

Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор

Отчитане на инвестициите в асоциираните предприятия в индивидуалните и консолидираните финансови отчети

 

РАЗДЕЛ „ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ“

Промени в нормативната уредба

Моника Петрова, данъчен експерт

Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2017 година

ЗКПО и ЗДДС

Даниела Даракчиева, данъчен експерт, Румяна Йорданова, данъчен експерт

Ваучери за подаръци: данъчни аспекти и счетоводно отразяване

ЗДДС

Лиляна Панева, данъчен консултант

Срокът по чл. 72 от ЗДДС – условие за упражняване правото на данъчен кредит

ЗКПО

Евгени Рангелов, магистър по финанси

Определяне на пропорционална част от разходите при облагане по ЗКПО на личното потребление на активи

 

РАЗДЕЛ „ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО“

Осигурителни отношения

Акцент

Зорница Димитрова, експерт по осигурително право

Нови условия за командироване на работници в държави от Европейския съюз

Трудови правоотношения

Трудови договори

Мариана Василева, юрист в администрацията на Министерския съвет

Договор за допълнителен труд в същото предприятие

 

РАЗДЕЛ „СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА“

Актуално

Румяна Йорданова, данъчен експерт

Облагане при източника на доходи на чуждестранни юридически лица

Казуси от практиката на счетоводителя

Казуси по осигуряване

Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване

Годишно изравняване на данъка върху дохода и осигурителните вноски на самоосигуряващо се лице

Представяне и корекция на Удостоверение № 9 за болнични листове

Корекция на Удостоверение № 10 за обезщетение

Упълномощаване

 

Раздел „СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА“

Акцент

Нивото на същественост в счетоводството

Владимир Христов, регистриран одитор

Предприятията, прилагащи Националните счетоводни стандарти, следват разпоредбите, касаещи съществеността, отразени в Общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти, както и тези в § 4.1, 4.2 и 4.3 от СС 1 Представяне на финансови отчети.

В съответствие с изискванията на принципа за същественост предприятието следва да представи в своите финансови отчети поотделно всяка съществена група статии с подобен характер. Обединяване на суми по статии с подобен характер се допуска, когато сумите са несъществени или обединяването е направено с цел постигане на по-голяма яснота. Сумата по дадена статия е съществена, ако пропуските и неточното представяне на позицията биха могли да повлияят върху икономическите решения на ползвателите, взети въз основа на финансовите отчети, или биха довели до нарушаване на изискването за вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние, финансовите резултати от дейността, промените в паричните потоци и в собствения капитал.

В статията са разгледани аспектите на същественост, определяне на нивото на същественост, критериите за определянето на това ниво и процедурите за определянето му.

 

Раздел „СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА“

Акцент

Отчитане на инвестициите в асоциираните предприятия в индивидуалните и консолидираните финансови отчети

Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор

Отчитането на инвестициите в асоциирани предприятия зависи от приложимата счетоводна база – МСС или НСС, като съответно стандартите, които съдържат правилата за тяхното отчитане, са МСС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия и съвместни предприятия и СС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия.

Текстът детайлно анализира проблематиката и е подкрепен с практически примери.

 

Раздел „ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ“

ЗКПО и ЗДДС

Ваучери за подаръци: данъчни аспекти и счетоводно отразяване

Даниела Даракчиева, данъчен експерт, Румяна Йорданова, данъчен експерт

В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) няма специални разпоредби, които да регламентират данъчното третиране на ваучери за подаръци.

Регламентът в ЗКПО е относим към данъчното облагане и освобождаване от такова на ваучерите за храна, които са социални придобивки, предоставени в натура на наетите в предприятията лица. За тези ваучери ЗКПО дава определение и има специални норми, които трябва да са изпълнени, за да се приложи съответното данъчно третиране.

Тъй като в данъчния закон липсват определение и норми, които да установяват данъчното третиране на разходите за ваучери за подаръци, въпросите, които възникват, намират отговори предвид общите разпоредби на закона.

Можете да прочетете още за третирането на ваучерите за подаръци по ЗКПО и ЗДДС.

 

Раздел „ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО“

Осигурителни отношения

Акцент

Нови условия за командироване на работници в държави от Европейския съюз

Зорница Димитрова, експерт по осигурително право

С промените в Кодекса на труда (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) се въвежда нов ред за командироване/изпращане на работници в държави - членки на ЕС. Новият чл. 121а „Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги” дава следното определение:

Командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги е налице, когато български работодател командирова работник или служител на територията на друга държава - членка на Европейския съюз:

а) за своя сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите;

б) в предприятие от същата група предприятия.

За разлика от командироването, изпращане на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги е налице, когато регистрирано по българското законодателство предприятие, което осигурява временна работа, изпраща работник или служител в предприятие ползвател на територията на друга държава - членка на Европейския съюз.

 

Вашата поръчка
  • няма избрани артикули
Вижте още:
сп. "Счетоводство плюс...", бр. 5/2014

Акцентът на първия раздел на списанието „Счетоводство

сп. "Счетоводство плюс...", бр. 5/2012

Читателите на списанието се запознават с най-важните моменти