Периодика

сп. "Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения"
сп. "Счетоводство плюс...", бр. 3/2015
сп.

Автор: ОРКП "Мисъл"
Год. на издаване: 2015 г.
ISSN: 1311-0497
Цена: 19.80 лв.

Раздел първи „Счетоводство и практика”

Акцентът на брой трети от раздела е посветен на това дали Счетоводен стандарт 9 Финансовите отчети на юридическите лица с нестопанска цел гарантира прозрачността във финансовите отчети на политическите партии.

В рубриката „Годишно счетоводно приключване“ са разгледани приложението към финансовите отчети и особеностите на приключването в селскостопанските предприятия.

 

Раздел втори „Счетоводна политика” ни запознава с подготовката на законопроекта на нов закон за независимия финансов одит.

Публикуван е тест за проверка на знанията по международните стандарти за финансово отчитане.

Поместено е и изследване на перспективите за приемане и прилагане на международните стандарти за финансово отчитане за малки и средни предприятия в България.

 

В Раздел трети „Данъчен консултант” са разгледани:

- новото в Закона за данъците върху доходите за физическите лица, в сила от 1 януари 2015 г.;

- неотчетените счетоводни и данъчни амортизации за минали години;

- ДДС при внос на стоки през територията на държава - членка на Европейския съюз;

- новите промени в Закона за данъка върху добавената стойност от 1 януари 2015 година;

- отношенията между собственици в сграда – етажна собственост относно общите части.

 

В Раздел четвърти „Човешките ресурси на предприятието” се разглеждат:

- промените в Наредба № Н-8/2005 г.;

- обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата.

 

В Раздел пети „Счетоводна и данъчна практика” се разглеждат казуси за:

- счетоводно и данъчно отчитане на дейността на дружество – професионален домоуправител;

- признаване на разходи при групова застраховка „Живот”;

- дали изпадането на длъжника в неплатежоспособност е непреодолима сила;

- разпределение и отчитане на субсидии и капиталови трансфери от централния бюджет.

РАЗДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА”

Акцент

Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

ГАРАНТИРА ЛИ СС 9 ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЮЛНЦ ПРОЗРАЧНОСТТА ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ?

Годишно счетоводно приключване

Доц. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Доц. д-р Теодора Рупска, УНСС

ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

РАЗДЕЛ „СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА“

Акцент

Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА НА ЗАКОНОПРОЕКТА НА НОВ ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ

Тест

Доц. д-р Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ПО МСФО

Изследване

Борислав Боянов, доктор по счетоводна отчетност, УНСС

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГА НЕ НА МСФО ЗА МСП В БЪЛГАРИЯ

 

РАЗДЕЛ „ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ”

Промени в нормативната уредба

Евгения Попова, гл. експерт по приходите в НАП

НОВОТО В ЗДДФЛ

ЗКПО

Валентина Гекова, данъчен експерт

Евгени Рангелов, магистър по финанси

НЕОТЧЕТЕНИ СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АМОРТИЗАЦИИ ЗА МИНАЛИ ГОДИНИ

ЗДДС

Лиляна Панева, данъчен консултант

ДДС ПРИ ВНОС НА СТОКИ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕС

Мина Янкова, данъчен експерт

ПРОМЕНИ В ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА

Съдебна практика

Анелия Маркова,съдия

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ В СГРАДА – ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ОТНОСНО ОБЩИТЕ ЧАСТИ

 

РАЗДЕЛ „ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО”

Осигурителни отношения

Акцент

Зорница Димитрова, експерт по осигурително право

ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-8/2005

Трудови правоотношения

Трудови договори

Мариана Василева, експерт в Министерски съвет

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПОРАДИ СЪКРАЩАВАНЕ НА ЩАТА

Мариана Василева, експерт в Министерски съвет

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНА ВРЕДА НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ (ЧЛ. 226 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА)

 

РАЗДЕЛ „СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА“

Казуси от практиката на счетоводителя

Счетоводни казуси

Евгени Рангелов, магистър по финанси

СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВО – ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

Казуси по ЗКПО

Георги Милушев, адвокат

Валентина Гекова, данъчен експерт

ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗХОДИ ПРИ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ”

Съдебна практика

Анелия Маркова, съдия

ИЗПАДАНЕТО НА ДЛЪЖНИКА В НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ НЕ Е НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Бюджет

Веселка Донкова

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА СУБСИДИИ И КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

 

Раздел „Счетоводство и практика”

Акцент

ГАРАНТИРА ЛИ СС 9 ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЮЛНЦ ПРОЗРАЧНОСТТА ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ?

(Експертно мнение)

Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Важността на тази тема се обуславя и от факта, че само в Регистъра на Министерството на правосъдието са регистрирани около 10 000 (десет хиляди) юридически лица, действащи в обществен интерес. За съжаление няма информация (нито регистър) за броя на тези, създадени в частен интерес.

А) Относно действащата нормативна уредба

Съгласно разпоредбите на т. 1 (Обхват) от стандарта същият се прилага от всички предприятия с нестопанска цел, създадени и регистрирани съгласно действащото законодателство. Това могат да бъдат сдружения, фондации, политически партии, създадени по реда на отделни закони, регламентиращи тяхната дейност.

За отчитане на сделките и операциите, необхванати в СС 9, се прилагат правилата на останалите счетоводни стандарти.

По някои въпроси на текущото отчитане на ЮЛНЦ

Стандартът задава изискване към тези предприятия да разработят и внедрят собствена счетоводна политика и свой индивидуален сметкоплан. Особените изисквания към последния са: да се даде възможност за отделно отчитане на нестопанската (същинската) дейност от евентуална стопанска дейност. Следва да обърнем внимание, че Законът за политическите партии изрично забранява на същите да имат стопанска дейност. При тях този аспект на стандарта реално е неприложим.

Когато са налице имуществени вноски от учредители на такива организации - встъпителни и последващи - то се предвижда те да се отчитат като елемент на собствения капитал.

Разгледана е и материята за даренията, когато те не са обвързани с условия - признават се като текущ приход за периода, а когато са обвързани с условия – те се отчитат като финансиране по реда на СС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ.

Членският внос в тези организации също се отчита като текущ приход.

Някои юридически лица с нестопанска цел получават субсидии от държавния бюджет – например политическите партии. Те се отчитат като текущи приходи в периода на получаването.

 

Раздел „Счетоводна политика“

Акцент

ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА НА ЗАКОНОПРОЕКТА НА НОВ ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ

Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

На 5 февруари 2015 г. се проведе първото заседание на работната група по подготовката на законопроекта на нов закон за независимия финансов одит. Групата е съставена от представители на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Бяха разгледани опциите, които се съдържат в Директива 2014/56/ЕС и Регламент 537/2014.

Единомислие се постигна по доста от разгледаните теми, например по отношение съдържанието на одиторския доклад на предприятие от обществен интерес и на такова, което не е от обществен интерес; по отношение съдържанието на одиторския доклад до одитния комитет; по срока на съхраняване на документите и информацията от регистрираните одитори и одиторските предприятия; по отношение възможностите за публикуване на констатациите и заключенията от отделните проверки и др.

Все още остават някои неуточнени теми, за които ще се водят допълнителни консултации. Отворен остана въпросът за назначаване на минимален брой одитори на предприятия от обществен интерес. Допълнително ще се разискват и минималната и максималната продължителност на одиторския ангажимент във връзка със задължителната ротация на одиторските фирми.

Предстои и уточняване на позициите по отношение разрешаването на някои услуги, изброени в Регламента като забранени.

Срокът, който работната група си постави за изготвянето на проектозакона, е съобразен с графика и на другите държави членки – есента на настоящата година. Влизането в сила на новия закон е определен в Регламента, а именно 17 юни 2016 г.

 

Раздел „Данъчен консултант”

Промени в нормативната уредба

НОВОТО В ЗДДФЛ

Евгения Попова, гл. експерт по приходите в НАП

Основните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) са реализирани с:

1. § 42 от ЗИД на ЗДДС - обн., ДВ, брой 105 от 19.12.2014 г.

2. § 17 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. - обн., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.

Направени са промени в:

- Необлагаемите доходи;

- Данъчните облекчения;

- Доходите, подлежащи на облагане с окончателен данък;

- Облагането на доходите на регистрирани земеделски производители;

- Авансовото облагане на доходите от друга стопанска дейност и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество за четвъртото тримесечие;

- Правилата за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.

1. Необлагаеми доходи

Чл. 13, ал. 1, т. 8 е отменен, т.е. доходите от лихви по банкови сметки вече са облагаем доход, независимо от вида на сметката. В резултат на отмяната на тази разпоредба всички доходи от лихви по банкови сметки ще бъдат облагаеми.

2. Данъчни облекчения

2.1. Данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата по чл. 22б от ЗДДФЛ

Разпоредбата на чл. 22б от ЗДДФЛ за данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата, отпадна. Това данъчно облекчение ще се прилага само за доходи от трудови правоотношения, непревишаващи минималната работна заплата за страната, придобити през 2014 г.

Данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата, се декларира в образец 2001 б на годишната данъчна декларация. Образецът се подава, когато през 2014 г. лицата са получили само доходи от трудови правоотношения и тези придобити доходи от трудови правоотношения не превишават 12 месечни минимални работни заплати, т.е. 4080 лв. При определяне размера на дохода не се включва допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, придобит през 2014 г. Данъчното облекчение е в размер, равен на дължимия данък за доходите от трудови правоотношения, с изключение на данъка, дължим за допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, придобито през течение на годината.

 

Раздел „Човешките ресурси на предприятието”

Осигурителни отношения

Държавно обществено осигуряване

Акцент

ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-8/2005

Зорница Димитрова, експерт по осигурително право

В „Държавен вестник“, бр. 100 от 2014 г. са обнародвани промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-8/2005 г.), които влизат в сила на 1 януари 2015 г.

Основната цел на промените е да се опрости декларация обр. № 1 (приложение към чл. 2, ал. 1 от Наредба Н-8/2005 г.), както и да се решат някои проблеми в декларирането, възникнали в практиката след въвеждане на изискването за равенство между задълженията по декларация обр. № 1 и декларация обр. № 6 (приложение към чл. 2, ал. 2 от Наредба Н-8/2005 г.). Те могат да бъдат обобщени в няколко точки:

- Деклариране на дните в осигуряване при сумирано отчитане на работното време в декларация обр. № 1.

- Други промени при попълване на декларация обр. № 1.

- Промени при попълване на декларация обр. № 6.

 

1. Деклариране на дните в осигуряване при сумирано отчитане на работното време в декларация обр. № 1

Това безспорно е най-сериозната промяна, която засяга всички работодатели, организирали работата в предприятията си при условията на сумирано отчитане на работното време за период по-дълъг от 1 месец, които подават декларации обр. № 1 с код за вид осигурен 16. До края на 2014 г. в периода на сумирано отчитане те не подаваха информация за действително отработените дни по графика, като в т. 16 „Дни в осигуряване“ попълваха „20000“. След изтичане на периода осигурителите подаваха коригиращи декларации, в които се вписваше информация за преизчислените дни в осигуряване за съответния месец. Този ред на деклариране не даваше необходимата информация за текущо определяне размера на обезщетенията за временна неработоспособност от органите на Националния осигурителен институт (НОИ), които разчитаха само на информацията, попълнена от осигурителите в приложение № 15 към чл. 3, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО.

Предвид новия ред за изпращане на болничните листове от лечебните заведения директно на НОИ, за да се изчисли обезщетението за временна неработоспособност, е необходимо органите на НОИ да разполагат текущо с достатъчно информация за действително отработените дни по съответния график.

В допълнение, въвеждането на задължение за равенство между сумата от декларираните месечни задължения с декларации обр. № 1 и месечното задължение на осигурителя за внасяне на осигурителни вноски по декларация обр. № 6, значително затрудни осигурителите със сумирано отчитане на работното време, които бяха задължени да спазят равенството както при първоначално подаване на декларациите, така и при последващото им задължително коригиране.

С новия режим за деклариране на сумираното изчисляване на работното време се премахва задължителното коригиране на декларация обр. № 1, като осигурителят декларира текущо действително отработените дни по съответния график.

Правила за попълване на декларация обр. № 1 за лицата с попълнен код за вид осигурен 16:

- Код продължаване на осигуряването в точка 13 е премахнат, като на негово място е създадена нова точка под същия номерКод за сумирано изчисляване на работното време“. Той се попълва само за тези наети лица, за които в т. 12 е попълнен код за вид осигурен 16. В т. 13 са създадени две позиции. В позиция 1 се попълва от 2 до 6 в съответствие с броя месеци в установения от работодателя период на сумирано изчисляване на работното време. В позиция 2 се попълва от 1 до 6 според поредността на месеца от периода на сумирано изчисляване на работното време, за който се подават данните.

Внимание!!! Недопустимо е в позиция 1 на т. 13 да се попълва 1, тъй като код за вид осигурен 16 се попълва само когато установеният период на сумирано изчисляване на работното време е за повече от един месец.

- В полетата на т. 16 от декларация обр. № 1 за месеците със сумирано изчисляване на работното време се попълват действително отработените дни по графика на лицето, които могат да бъдат повече или по-малко от установените работни дни за тези месеци.

В позиция 1 по правило се попълват следните кодове:

– ако лицето е осигурявано всички работни дни през месеца – попълва се 0;

– ако лицето не е осигурявано всички работни дни през месеца – попълва се 1.

При сумирано изчисляване на работното време, когато през съответния месец не е имало прекъсване или възобновяване на осигуряването и лицето е отработило установените с предварително утвърдения график работни часове за месеца, в позиция 1 на т. 16 се попълва 0, независимо че попълнените дни в позиции 2 и 3 може да са по-малко от работните дни по календар за същия месец.

За да се попълнят позиции 2 и 3 (общ брой работни дни в осигуряване) общият брой на часовете в съответствие с графика (след превръщането на нощните часове в дневни) се разделя на дневното договорено работно време, попълнено в позиция 5 на т. 16. При остатък, равен или по-голям от половината на дневното договорено работно време, закръгляването се извършва към по-голямото число. При всеки два остатъка, равни на половината от дневното договорено работно време, единият от тях се закръглява към по-малкото число.

Тези правила позволяват да не се подават коригиращи декларации обр. № 1 след приключването на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, и да не се преизчисляват отработените дни по графика спрямо работните дни по календар. При необходимост коригиращи декларации могат да бъдат подадени с цел коректното отчитане на часовете положен извънреден труд, изплатени допълнителни възнаграждения и др.

 

Раздел „Счетоводна и данъчна практика“

Казуси от практиката на счетоводителя

Счетоводни казуси

СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВО – ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

Здравейте,

Ние сме Ваш дългогодишен абонат и имаме следния казус:

Дружество „Х” осъществява дейността професионален домоуправител и като такъв същата се основава на сключени договори между Етажната собственост и дружеството.

В договора е заложена цената на услугата на самостоятелен обект.

Платените суми от обитателите в етажната собственост обхващат режийни разходи (ел. енергия стълби, ел. енергия асансьор, асансьорен сервиз, почистване и такса професионален домоуправител) и фонд „Ремонт и обновяване“, който е задължителен съгласно чл. 50 от ЗУЕС.

Дружеството има задължението, съгласно договора, да събира и заплаща сумите за режийни разходи и сумите за фонд Ремонт и обновяване” от името и за сметка на Етажната собственост.

Доставчиците на тези услуги издават документ на името на Етажната собственост.

Дружеството „Х” издава приходен касов ордер (ПКО) с касова бележка за ежемесечната такса.

Не се издава фактура поради това, че Етажната собственост няма необходимите реквизити – БУЛСТАТ, ЕГН.

Моля да ми отговорите:

1. Как да отчитаме сумите, постъпили от клиентите за такса „домоуправител”, и сумите, постъпили за режийни разходи?

Трябва да се има предвид, че клиентите може да закъснеят с плащането или да предплатят и точно тук е затруднението с разбиването на сумите и текущото им отчитане.

2. Документирането на платената такса „домоуправител” за всеки клиент ли да е с касова бележка или сумарно в края на месеца за цялата етажна собственост?

3. Може ли да издаваме фактури на етажната собственост и сами те също да издават фактури за режийни разходи на юридически лица – наематели?

Благодаря Ви предварително за съдействието.

С уважение: К. Казакова, гр. Пловдив

Отговор:

Считаме, че правилно сключвате договор като „домоуправител” с Етажната собственост, в който са уговорени съдържанието на услугата, която ще извършвате, и възнаграждението, което ще Ви заплаща ЕС.

Въз основа на упълномощаване от етажната собственост ще действате „от свое име, но за чужда сметка”. За този вид действия приложение намира чл. 127 от ЗДДС и чл. 36 и следващите от Закона за задълженията и договорите (представителство).

Извършването на договорените действия следва да става с организирана обособена отчетност и договорено периодично отчитане пред етажната собственост. Считаме, че предприятието Ви следва да прилага следната примерна схема за документиране и отчитане на дейността:

а) въз основа на упълномощаването да се изплащат предвидените разходи, като това става срещу данъчни документи по реда на чл. 10 от ЗКПО и ЗДДС, тъй като са налице условия за работа „от свое име, но за чужда сметка”;

б) за приходите, които събирате съгласно възложените Ви функции, следва да издавате данъчни документи с начислен данък. Данък не се начислява съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗДДС, когато са налице условията;

в) за покупките, свързани с изпълнение на договорените задачи с етажната собственост, следва да ползвате данъчен кредит по общия ред, ако са налице условията, а ако няма такива – данъкът се отнася в себестойността на разхода;

г) разходите следва да се отчитат по аналитична сметка към сметка 611 Разходи за основна дейност, след като са отчетени по общия ред чрез сметките от група 60.

Счетоводното отчитане има следния примерен вид:

- за извършените разходи, съгласно договорения обем на услугите:

Д-т с/ка от група 60 Разходи по икономически елементи

Д-т с/ка 4531 Начислен данък за покупките

К-т с/ка за парични средства

- за приходите от живущите в етажната собственост и други приходи, вкл. суми за фонд „Ремонт и обновяване”:

Д-т с/ка за парични средства

К-т с/ка 491 Доверители

анал. сметка на ЕС

К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите

(издава се данъчен документ – фактура или фискален бон по общия ред)

- за договореното възнаграждение издавате фактура на етажната собственост:

Д-т с/ка 491 Доверители

К-т с/ка 703 Приходи от продажби на услуги

К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите

- фактурират се изплатените разходи за сметка на ЕС:

Д-т с/ка 491 Доверители

К-т с/ка 703 Приходи от продажби на услуги

К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите

(възможно е разходите и възнаграждението на управителя да се включат в една фактура)

- отчитат се извършените разходи срещу прихода:

Д-т с/ка 703 Приходи от продажби на услуги

К-т с/ка 611 Разходи за основна дейност

Аналитична сметка на договора с етажната собственост

- целесъобразно е в сметка 491 Доверители да се води четирицифрена сметка за средствата „Ремонт и обновяване”.

Данъчни аспекти

Предприятието домоуправител, като представител на етажната собственост, следва да извърши облагане на дохода от наем съгласно чл. 31 от ЗДДФЛ, когато етажната собственост дава под наем помещения, собственост на етажната собственост, на физически лица. Ако отдаването под наем е на юридически лица или самоосигуряващи се лица, тогава те трябва да извършат облагането по реда на чл. 37, ал. 12 от ЗДДФЛ.

За начисления и внесен данък от домоуправителя, за сметка на етажната собственост, се съставя счетоводното записване:

Д-т с/ка 491 Доверители

К-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове

След счетоводните записвания по сметка 491 Доверители може да остане салдо, което включва:

- средствата за фонд „Ремонт и обновяване” – те, според договорните отношения, могат да се съхраняват при домоуправителя до момента, когато ще се ползват и отчетат на етажната собственост;

- други суми, като разлика между приходите, събрани от живущите в етажната собственост, и извършените разходи. По споразумение между домоуправителя и етажната собственост те могат да се превеждат периодично на етажната собственост или да се съхраняват при домоуправителя – въпрос на договаряне.

Считаме, че при закъснели плащания от живущите в етажната собственост за домоуправителя ще възникнат затруднения при плащане на разходите и покриване на фактурираното възнаграждение за него. Затова е целесъобразно „икономиите” от един месец да не се превеждат на етажната собственост, а да остават при домоуправителя, с оглед да покриват временен или траен недостиг на средства за друг месец. Тримесечно, шестмесечно и годишно (задължително) домоуправителят трябва да дава отчет за приходите и разходите. Считаме, че не е целесъобразно всяко отделно плащане от живущ в етажната собственост да се разделя за разходи и за възнаграждение на домоуправителя. Средствата са общо на етажната собственост и могат да се ползват общо, но все пак е въпрос на договаряне.

На въпроса Ви можете ли да издавате фактури на етажната собственост – да, можете и трябва. Изключение се допуска за случаите по чл. 113, ал. 3 от ЗДДС, респ. т. 1, когато получателят е данъчно незадължено лице, както е етажната собственост, но в такъв случай трябва да издавате друг разходооправдателен документ, с реквизитите по закона, а това е по-сложно. Считаме, че етажната собственост може да издава фактура, с реквизитите по чл. 7 от Закона за счетоводството, без това да е данъчен документ, но практиката показва, че за наемната вноска по-подходяща е бележка от кочан.

Отговорът подготви Евгени Рангелов, магистър по финанси

Вашата поръчка
  • няма избрани артикули
Вижте още:
сп. "Счетоводство плюс...", бр. 7/2016

Раздел първи „Счетоводство и практика” Акцентът в

сп. "Счетоводство плюс...", бр .6/2013

Читателите на списанието се запознават с най-важните моменти