Периодика

сп. "Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения"
сп. "Счетоводство плюс...", бр. 12/2011
сп.

Автор: ОРКП "Мисъл"
Год. на издаване: 2011 г.
ISSN: 1311-0497
Цена: 16.00 лв.

В списанието се разглеждат основните приоритети и политики в проектобюджет 2012, счетоводното и данъчното третиране на откраднати пари в брой от предприятието и корпоративната отговорност на търговските банки през призмата на счетоводството.

В броя са представени промени на уредбата по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за лица, неподали декларация, т.е. особения вид солидарна отговорност, преотстъпване на корпоративен данък на земеделски производител по ЗКПО, облагане с ДДС доставка на услуга, опрощаване на публични държавни и общински вземания, възстановяване на неоснователно получени обезщетения от ДОО за деца, посещавали ясли, случаи на изплащане на обезщетения от ДОО на пенсионер, работещ по трудов договор и видове целеви отпуски от Кодекса на труда.

В раздела “Счетоводна и данъчна практика” са публикувани отговори на въпроси, зададени от читателите на изданието, възникнали в практическата им дейност. Разгледани са следните казуси: счетоводни записвания и данъчно третиране при корекция на счетоводна грешка, счетоводни операции при покупка на стоки с купони за отстъпка; отразяване на намаление на задължение по лизинг, действията за възстановяване на надвнесени суми за осигуровки и задължените лица, които трябва да представят вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В помощ на строителите и инвеститорите са преставени установяването и отчитането на незавършеното производство и измененията на запасите и ограничените вещни права в строителството.

Коментирано е Указание № 20-00-53 от 21.02.2011 г. на НАП относно действията на органите по приходите при декларирана вътреобщностна доставка (ВОД), когато при осъществен данъчен контрол се установи, че стоките - предмет на ВОД, не са транспортирани до друга държава членка.

Броят съдържа и актуална информация за счетоводителите: новини накратко, основен лихвен процент и законна лихва за 2011 година, валутен курс на БНБ за ноември 2011 г. и данъчен календар на счетоводителя за януари 2012 г.

Публикувано е подробно съдържание на списанието за 2011 година.

 

Раздел „Счетоводство – методология и практика”

АКЦЕНТ

Веселка Донкова

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ И ПОЛИТИКИ В ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012

КОЛОНКА НА РЕДАКТОРА

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ …

СЧЕТОВОДНА ПРАКТИКА

Д-р Десислава Йосифова

ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ, АСОЦИИРАНИ И СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТНИЯ МЕТОД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ДИВИДЕНТИ (ПОНЕСЕНИТЕ ЗАГУБИ)

ПОЧТИ ВСИЧКО ЗА…

Рубриката води Евгени Рангелов, магистър по финанси

СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТКРАДНАТИ ПАРИ В БРОЙ

БАНКИ

Ас. д-р Венцислав Вечев, СА Д.А.Ценов - Свищов

КОРПОРАТИВНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Съдържание на РАЗДЕЛ “СЧЕТОВОДСТВО – МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА” за 2011 година

 

Раздел „Данъчен консултант”

ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

Проф. Костадин Иванов, данъчен консултант

ОСОБЕН ВИД СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ПО ДОПК ЗА ЛИЦА, НЕПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ

КОЛОНКА НА РЕДАКТОРА

БЪЛГАРИЯ НАМАЛЯВА АДМИНИСТРАТИВНОТО БРЕМЕ С НОВИ Е-УСЛУГИ

ТЕМА ОТ ПРАКТИКАТА

Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител

ЗА ЕЗИКА НА ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Валентина Гекова, методолог по ЗКПО в НАП

ПРЕОСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ОБЛАГАНЕ С ДДС ДОСТАВКА НА УСЛУГА

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Рубриката води Анелия Маркова, съдия

ОПРОЩАВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ

Съдържание на РАЗДЕЛ „ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ” за 2011 година

 

Раздел „Човешките ресурси на предприятието”

ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

Атанас Йорданов

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕОСНОВАТЕЛНО ПОЛУЧЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ ДОО ЗА ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЛИ ЯСЛИ

Жанет Богомилова, юрист

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ ДОО НА ПЕНСИОНЕР, КОЙТО РАБОТИ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР?

КАЗУСИ ПО ОСИГУРЯВАНЕТО

Ирена Ангелова, юрист

РАЗМЕР НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО

КОЛОНКА НА РЕДАКТОРА

СЪОБЩЕНИЕ НА НОИ

ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Трудови договори

Стефанка Симеонова, консултант в МТСП

ЦЕЛЕВИ ОТПУСКИ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

Съдържание на РАЗДЕЛ „ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО” за 2011 година

 

Раздел „Счетоводна и данъчна практика”

АКТУАЛНО

Д-р Десислава Йосифова, ВТУ Т.Каблешков

УСТАНОВЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА НЕЗАВЪРШЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАПАСИТЕ

ГОРЕЩА ЛИНИЯ

КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

Счетоводни казуси

Иван Дочев, д.е.с.

СЧЕТОВОДНИ ЗАПИСВАНИЯ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ КОРЕКЦИЯ НА СЧЕТОВОДНА ГРЕШКА

Евгени Рангелов, магистър по финанси

СЧЕТОВОДНИ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПОКУПКА НА СТОКИ С КУПОНИ ЗА ОТСТЪПКА;

КАК ДА ОТРАЗЯ НАМАЛЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ЛИЗИНГ?

Десислава Емилова, юрист

КОИ ЛИЦА СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ПРЕДСТАВЯТ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗМИП?

Казуси по осигурителни отношения

Зорница Димитрова, експерт по социално осигуряване

КАКВИ СА ДЕЙСТВИЯТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДВНЕСЕНИ СУМИ ЗА ОСИГУРОВКИ?

В ПОМОЩ НА ВАШАТА ПРАКТИКА

Коментари, писма, указания, тълкувания

Мая Жотева, данъчен консултант

Указание № 20-00-53 от 21.02.2011 г. на НАП

Относно: Действията на органите по приходите при декларирана вътреобщностната доставка (ВОД), когато при осъществен данъчен контрол се установи, че стоките - предмет на ВОД, не са транспортирани до друга държава членка

В ПОМОЩ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ И СТРОИТЕЛИТЕ

Инвестиции в строителството

Евгени Рангелов, магистър по финанси

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В СТРОИТЕЛСТВОТО

СПРАВОЧНИК

Тринадесети Национален конкурс по счетоводство за средношколци – наградените, задачите и тяхното решение

Новини накратко

Информация за ръководители и специалисти

Основен лихвен процент и законна лихва

Валутен курс на БНБ за ноември 2011 г.

Данъчен календар на счетоводителя за януари 2012 г.

Съдържание на РАЗДЕЛ „СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ПРАКТИКА” за 2011 година

Раздел „Счетоводство – методология и практика”

Акцент

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ И ПОЛИТИКИ В ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012

Веселка Донкова

На 31 октомври 2011 г. Министерският съвет внесе в Народното събрание законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2012 г. С него правителството цели да реализира намеренията си за фискална консолидация и да гарантира стабилни условия за растеж на икономиката и привличане на инвестиции. Прогнозираният растеж на националната икономика за 2012 г. е 2,9%, а заложеният дефицит по консолидираната фискална програма е 1,3% от БВП.

Документът предвижда запазване на нивата на данъчно облагане при преките данъци и прехвърляне на данъчната тежест от преките към косвените данъци чрез плавно повишаване на някои акцизни ставки.

Спазването на твърди бюджетни ограничения от всички субекти от публичния сектор и ефективен контрол за целево, целесъобразно и икономично разходване на бюджетните средства е основна цел на политиката по разходите за следващата година.

Политиката в областта на данъците в проектобюджет 2012 предвижда основно следното:

- Запазване на данъчните ставки на корпоративния данък от 10%;

- Запазване на единната ставка за облагане доходите на физическите лица от 10% (с изключение на доходите от стопанска дейност на едноличните търговци, за които ставката е в размер 15%);

- Усъвършенстване на данъчното законодателство и намаляване на административната тежест за физическите лица чрез изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

- Запазване на стандартната ставка за данъка върху добавената стойност в размер 20%;

- Повишаване на акцизните ставки за газьола и керосина;

- Въвеждане на намалена акцизна ставка за бира, доставяна на територията на страната от независими малки пивоварни, регистрирани на територията на друга държава членка;

- Запазване на данъчната ставка по Закона за данъка върху застрахователните премии в размер 2%.

 

Раздел „Данъчен консултант”

Промени в нормативната уредба

ОСОБЕН ВИД СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ПО ДОПК ЗА ЛИЦА, НЕПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ

Проф. Костадин Иванов, данъчен консултант

При прилагане в практиката на разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) възникват въпроси, свързани с особения вид солидарна отговорност за физическите лица, които не са подали декларация за целите на данъчното облагане или задължителното осигуряване.

Отговорността по чл. 19, ал. 1 от ДОПК е особен вид солидарна отговорност за физическите лица – членове на органи на управление или управители на задължени юридически лица, която възниква, ако е изпълнен фактическият състав, предвиден в тази разпоредба. Същността на отговорността се състои във възникване на задължение за едно лице да заплати задълженията за данъци или задължителни осигурителни вноски на друго лице.

Отговорността може да възникне за всички видове данъци и задължителни осигурителни вноски, дължими от юридическото лице, независимо в какво качество е, дали като носител на задължението (ДДС, корпоративен данък) или като лице, задължено да удържа и внася данък или осигурителни вноски на други лица (данък върху доходите, задължителни осигурителни вноски за наети лица). Тя се отнася както за самото задължение, така и за лихвите и разноските по събирането му – чл. 16, ал. 3 от ДОПК.

Следва да се има предвид, че отговорност по чл. 19, ал. 1 от ДОПК е възможно да възникне и в други случаи извън неподаване на декларации, когато съответното лице е укрило факти и обстоятелства, които по закон е длъжно да обяви пред органите по приходите.

В писмо изх.№ 24-00-10 от 30.06.2010 г. Националната агенция за приходите разглежда три групи въпроси, свързани с особения вид солидарна отговорност: възникването на отговорност по чл. 19, ал. 1 от ДОПК при неподаване на декларация; особеностите на ревизионните производства при реализация на отговорността, както и отпадането или намаляването на отговорността.

 

Раздел „Човешките ресурси на предприятието”

Държавно обществено осигуряване

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕОСНОВАТЕЛНО ПОЛУЧЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ ДОО ЗА ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЛИ ЯСЛИ

Атанас Йорданов

През летните месеци на 2011 г. се проведе шумен обществен дебат по повод на това, че контролните органи на Националния осигурителен институт (НОИ) установиха за периода 2007 г. – 2010 г. много случаи на неоснователно получени обезщетения за отглеждане на малки деца до 2-годишна възраст. Най-честата причина за оспорените плащания е, че детето е било настанено в детски ясли, докато осигуреното лице е получавало обезщетение за отглеждането му от държавното обществено осигуряване (ДОО).

За да се отпусне обезщетение, е необходимо родителят да подаде декларация, че детето не е настанено в детско заведение, тъй като това е пречка за получаване на парите. Проблемът възниква вследствие на това, че поради неясно тълкуване на понятието „детско заведение” в текстовете на Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените родители са подавали масово декларации, че децата им не са настанени в детско заведение, защото считали, че детската ясла не попада в тази категория. По този повод законодателят прие промени в КСО, като уточни, че в понятието детско заведение са включени и детските ясли. Освен това предвиди възстановяване на главницата на обезщетенията от лицата без лихва, каквато поначало се дължи върху неоснователно и недобросъвестно получени суми от ДОО. А родителите, които вече са върнали парите с лихва, ще си получат обратно лихвите по механизъм, подробно описан в КСО и Указателно писмо № 91-01-190/09.08.2011 г. на НОИ.

 

Раздел „Счетоводна и данъчна практика”

Актуално

УСТАНОВЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА НЕЗАВЪРШЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАПАСИТЕ

Д-р Десислава Йосифова, ВТУ „Т.Каблешков”

Незавършеното производство е част от материалните запаси на производственото предприятие. То включва продукцията, която се намира в процес на обработка на различни фази от технологичния процес, както и продуктите, които не са напълно комлектовани, не са преминали през необходимите изпитания или през техническо приемане, т.е. това са полуготови продукти, които не са изминали всички фази на производствения процес.

В състава на незавършеното производство не се включва окончателно бракуваната продукция, както и материалните запаси, които вече се намират в производствените звена, но все още не са подложени на обработка.

Количественото отчитане на незавършеното производство се осъществява по оперативен път (участват експерти-технолози) в производствените звена (цехове, участъци и др. под.). Като правило инвентаризация на незавършеното производство трябва да се извършва към последната дата на всеки калкулативен период (възприет от съответното предприятие). Такава инвентаризация задължително се извършва и в края на отчетния период във връзка с изготвянето на годишния финансов отчет. Въз основа на количествените данни от проведената инвентаризация се извършва оценка на незавършеното производство по фактическа себестойност.

От важно значение е да се знае, че незавършеното производство не се осчетоводява, а се установява след извършената инвентаризация. Инвентаризацията има за цел да определи стойността на това незавършено производство, която се приспада от общо извършените производствени разходи, отчетени по с/ка 611 Разходи за основна дейност. Останалата разлика представлява фактическата производствена себестойност на произведената напълно завършена и готова продукции, която се заприходява в склада със счетоводна статия.

При съставяне на отчета за приходите и разходите, в частта за изменението на запасите, трябва да се има предвид и приложи разпоредбата на т. 21.3. от СС 1 Представяне на финансови отчети.

 

Вашата поръчка
  • няма избрани артикули
Вижте още:
сп. "Счетоводство плюс...", бр. 10/2011

В броя са представени промени на уредбата при определяне

сп. "Счетоводство плюс...", бр. 2/2016

Раздел първи „Счетоводство и практика” Акцентът в