Шеста национална експертна среща 2018

26-27 септември 2018


СПИСАНИЕ „СЧЕТОВОДСТВО ПЛЮС ДАНЪЦИ, СОЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ”
ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА „ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ”

П Р О Г Р А М А
ШЕСТА НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА
ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ЗКПО
София, 26-27 септември 2018 г.
Парк-хотел „Москва“, зала „Европа“, 9.00 – 18.00 ч.

Модератор: Велин Филипов – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант.

26 септември 2018 г. (сряда)
  8.30 – 9.30 ч.    Регистрация на участниците
  9.30 – 9.35 ч.    Откриване на срещата – Христо Славов, управител на сп. „Счетоводство плюс”
  9.35 – 9.45 ч.    Встъпление на Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание
  9.45 – 9.55 ч.    Встъпление на Александър Георгиев, заместник-изпълнителен директор на Националната агенция за приходите
  9.55 – 10.00 ч.    Встъпление на Велин Филипов, модератор на срещата

 10.00 – 11.00 ч.        I модул:
    Среща с ръководството на Дирекция „Данъчна политика“ на Министерството на финансите, включително дискусия

    Българското председателство на Съвета на ЕС в периода януари – юни 2018 г. – обзор, резултати, изводи, перспективи в европейското законодателство (в областта на данъците).

    Необходими и очаквани промени в материалните данъчни закони за 2019 г.:

1.    Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 година за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар – подход за имплементиране в България.

2.    Директива (ЕС) 2016/1065 на Съвета от 27 юни 2016 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на данъчното третиране на ваучери – подход за имплементиране в България.

3.    Очаквани промени в чл. 27, ал. 1 и чл. 52, ал. 2 от ЗДДС за привеждане в съответствие с изискванията на Директива 2006/112/ЕО.

4.    Предложение за промяна в преходния режим за ДДС третиране на вътреобщностната търговия (ВОД/ВОП); Развитие на проекта за    Oбща (консолидирана) основа за облагане с корпоративен данък/Common (Consolidated) Corporate Tax base/ - обзор, развитие, перспективи.

5.    Други идеи и предложения за промени в данъчното законодателство за 2019 г.
11.00 – 11.30 ч.    Кафе пауза
11.30 – 12.30 ч.        ІІ модул:
Среща с ръководството на Дирекция „Данъчна политика“ на Министерството на финансите, включително дискусия (продължение)
Дискусия по темите от модул I и II
12.30 – 14.00 ч.    Обяд
14.00 – 15.45 ч.    ІІІ модул:
МСФО 16 Лизинги и неотложната необходимост от промени в ЗКПО – Пламен Донев, данъчен консултант
Процедурата по взаимно споразумение като алтернатива на обжалването на РА. Очаквани промени във връзка с Директива на ЕС – Александър Стефанов, данъчен адвокат
Трансферно ценообразуване при финансови сделки - актуални въпроси за България – Гергана Ахчиева, ADIT, данъчен консултант
Дискусия по темите от модула
15.45 – 16.15 ч.    Кафе пауза
16.15 – 18.00 ч.    ІV модул:
Среща с представители на Дирекция СИДДО на ЦУ на НАП, включително дискусия
    Многостранен инструмент – обзор, развитие, перспективи.
    Развитие на практиката по трансферното ценообразуване - практически въпроси и аспекти.
    Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане по реда на ДОПК - обзор, резултати, изводи.
Дискусия по темите от модула

27 септември 2018 г. (четвъртък)
  9.00 – 10.30 ч.    V модул:
        Избягването на данъчно облагане и прилагането на методите за определяне на пазарните цени в практиката на ВАС. Актуални въпроси по прилагане на ЗДДС и ЗКПО в съдебната практика, включително дискусия – Йордан Константинов, съдия, председател на I отделение на ВАС
10.30 – 11.00 ч.    Кафе-пауза
11.00 – 12.45 ч.    VІ модул:
    Корекции на начислен ДДС и ползван данъчен кредит в случаите на липса на плащане по доставката – Светлана Йорданова, данъчен адвокат
Ползване на данъчен кредит в случай на ДДС начислен с РА и корекции свързани с такива актове – Красен Кискинов, данъчен адвокат
За някои въпроси свързани със социалните разходи  – още веднъж за подлежащите на принудително изпълнение публични задължения в контекста на данъчните облекчения; „паричните взаимоотношения“ в контекста на данъчното облагане (картите МултиСпорт и подаръчните карти) – Юлий Зарев, данъчен адвокат и Велин Филипов, модератор на срещата
Дискусия по темите от модула
12.45 – 14.00 ч.    Обяд
14.00 – 16.00 ч.    VІІ модул:
    Среща с представители на ръководството на НАП, включително дискусия
    Електронно фактуриране – концептуални идеи и предложения.
    Относно отговорността на трето лице (механизма на чл. 19 от ДОПК) – същност, цел, практически въпроси и проблеми.
    След кампаниите на НАП относно „касовите наличности“ и „съставителите на финансови отчети“ - обзор, резултати, изводи, перспективи.
    Фискален контрол - въвеждане на предварително деклариране на данни за превоз на стоки на територията на Република България; ред и режим на възстановяване на направени обезпечения, вкл. лихви; практически въпроси и проблеми.
    Промени в нормативната уредба, касаещи търговските обекти и електронните магазини (изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти, към техните производители и ползватели; изисквания към лицата, извършващи продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин) - същност, цел, практически въпроси и проблеми.
16.00 – 16.30 ч.    Кафе-пауза
16.30 – 18.00 ч.    VІІI модул:
    Преглед на заключенията и предложенията съдържащи се в заключителните документи от проведените пет национални експертни срещи по прилагане на ЗДДС и ЗКПО в периода 2013 – 2017 г. относно имплементирането им в законодателството и практика, и потенциалните възможности за бъдещо такова имплементиране – Велин Филипов, модератор на срещата съвместно с представители на МФ, НАП, бизнес и консултанти - обзор, резултати, изводи, перспективи.
18.00 – 18.05 ч.    Обобщение от Велин Филипов, модератор на срещата
18.05 – 18.15 ч.    Закриване на срещата – Христо Славов, управител на сп. „Счетоводство плюс”