Пета Национална експертна среща по прилагане на ЗДДС и ЗКПО

гр. София, 4 и 5 октомври 2017 г., Парк-хотел "Москва", зала "Европа", 9.00 - 18.00 ч.

 

Единственият по рода си форум в страната, в който си дават среща всички участници в данъчния процес:

законодател и правоприлагащи (администрация, съд, бизнес, консултанти)

 

Въпросите, които нямат решение или имат повече от едно решение

Непопълнените места в данъчното законодателство и неосветените ъгли в данъчната практика

Данъчната администрация – данъчните консултанти – данъкоплатците

По-висока данъчна култура, по-голямо доверие, повече предвидимост, намаляване на административната тежест, повече приходи

 

гр. София, 4 и 5 октомври 2017 г. (сряда и четвъртък), 9.00 - 18.00 ч.

Парк-хотел „Москва“, зала „Европа“

 

С любезното участие на:

председателя на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание Менда Стоянова и

заместник-министъра на финансите Бойко Атанасов

 

В разискванията участват експерти от:

Министерството на финансите и Националната агенция за приходите, Върховния административен съд, данъчни адвокати и консултанти, одитори, финансови директори и главни счетоводители

 

Акцентите и новите моменти:

в срещи и дискусии с ръководствата и експертите на Министерството на финансите и Националната агенция за приходите

 

Тематичните акценти презентират:

Добринка Шишкова, данъчен консултант; Велин Филипов, модератор на срещата; Пламен Донев, данъчен консултант; Красен Кискинов, данъчен адвокат; Георги Симеонов, данъчен адвокат; Валентина Василева, данъчен консултант; Павлина Калчева, данъчен консултант; Александър Стефанов, данъчен адвокат; Йордан Константинов, съдия, председател на I отделение на ВАС; Теодора Николова, съдия, председател на състав, VIII отделение на ВАС

 

Модератор:

Велин Филипов, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант

 

С активното присъствие на:

счетоводната колегия и данъчните специалисти от цялата страна,

които, освен пряко в дискусиите на самия форум, могат предварително писмено да зададат въпроси и да изразят становища по темите за усъвършенстване на законодателството и практиката по ЗКПО и ЗДДС на e-mail: office@schetovodstvoplus.com

 

Своето участие в Петата Национална експертна среща може да заявите на:

- редакционния e-mail: office@schetovodstvoplus.com

- редакционните телефони: 02/983 64 27 или 0889 919 320.

 

Такса за участие: 396 лв. с ДДС за двата дни.

 

Сумата за участие се превежда по банковата сметка на ОРКП „Мисъл”:

IBAN: BG05 CECB 9790 1003 1674 00; BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД, клон София.

В заявката се посочват данни за фактурата, която след получаване на превода ще бъде изпратена по електронен път.

 

 Краен срок за заявки и плащане: 25 септември 2017 г.

 

Важно за одиторите:

ИДЕС признава на одиторите участието в срещата за 16 часа обучение.

 

 

 

П Р О Г Р А М А

ПЕТА НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА

ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ЗКПО

София, 4-5 октомври 2017 г.

Парк-хотел „Москва“, зала „Европа“, 9.00 – 18.00 ч.

 

4 октомври 2017 г. (сряда)

  8.30 – 9.30 ч.        Регистрация на участниците

  9.30 – 9.35 ч.       Откриване на срещата – Христо Славов, управител на сп. „Счетоводство плюс”

  9.35 – 9.45 ч.       Встъпление на Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание

  9.45 – 9.55 ч.       Встъпление на Бойко Атанасов, заместник-министър на финансите

  9.55 – 10.00 ч.     Встъпление на Велин Филипов, модератор на срещата

 

 10.00 – 11.00 ч.    I модул:

                              Среща с ръководството на Дирекция „Данъчна политика“ на Министерството на финансите, включително дискусия

-  Европейските директиви, които са приети или са в процес на финализиране – изисквания и очаквано имплементиране в България

-  Oбща (консолидирана) основа за облагане с корпоративен данък /Common (Consolidated) Corporate Tax base/ – състояние на проекта и очаквано развитие

-  Участие на РБългария в проекта BEPS* и очаквани последици за страната

*BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби)

-  Връзката, взаимоотношенията и взаимодействието МФ – данъчни консултанти – бизнес;  Намаляване на административната тежест – изводи, перспективи и предложения**

**С участието на Велин Филипов, модератор на срещата

-  Приоритети за председателството на РБългария на ЕС в периода януари – юни 2018 г. в областта на данъците

11.00 – 11.30 ч.     Кафе пауза

11.30 – 12.30 ч.     ІІ модул:

Среща с ръководството на Дирекция „Данъчна политика“ на Министерството на финансите, включително дискусия (продължение)

Дискусия по темите от модул I и II

12.30 – 14.00 ч.     Обяд

14.00 – 15.45 ч.     ІІІ модул:

За някои предизвикателства, които промените в МСФО поставят в данъчен контекст – Добринка Шишкова, данъчен консултант и Велин Филипов, модератор на срещата

Проблемът с консорциумите отвъд ДДС – несъобразяването на корпоративното облагане със счетоводните правила – Пламен Донев, данъчен консултант

Ваучерите в контекста на ДДС и ЗКПО – настояще и бъдеще – Красен Кискинов, данъчен адвокат

Дискусия по темите от модула

15.45 – 16.15 ч.     Кафе пауза

16.15 – 18.00 ч.     ІV модул:

Среща с представители на Дирекция СИДДО на ЦУ на НАП, включително дискусия

-  Многостранен инструмент – обща характеристика; механизъм на действие

-  Изменения в ДОПК във връзка със задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане – практически въпроси и аспекти по прилагането им

Дискусия по темите от модула

 

5 октомври 2017 г. (четвъртък)

 9.00 – 10.45 ч.     V модул:

Практики по проверки и ревизии в областта на трансферното ценообразуване – актуални въпроси – Александър Стефанов, данъчен адвокат 

Новият подход на НАП за отстраняване на грешки – Валентина Василева, данъчен консултант

Влияние на технологиите върху данъчната среда – Георги Симеонов, данъчен адвокат

Дискусия по темите от модула

10.45 – 11.15 ч.     Кафе-пауза

11.15 – 12.30 ч.     VІ модул:

Преглед на практиката на Съда на ЕС по преюдициални запитвания на български юрисдикции по данъчни дела и отражението им върху данъчната практика, включително дискусияТеодора Николова, съдия в VIII отделение на ВАС

12.30 – 13.45 ч.     Обяд

13.45 – 15.30 ч.     VІІ модул:

Актуални въпроси по прилагане на ЗДДС и ЗКПО в съдебната практика, включително дискусияЙордан Константинов, съдия, председател на I отделение на ВАС

Административната тежест при спазване на данъчното законодателство – Павлина Калчева, данъчен консултант

15.30 – 16.00 ч.     Кафе-пауза

16.00 – 17.45 ч.     VІІI модул:

Среща с представители на ръководството на НАП, включително дискусия

-  Връзката, взаимоотношенията и взаимодействието НАП – данъчни консултанти – бизнес – изводи и перспективи

-  Насърчаване доброволното спазване на законодателството, включително в случаите на открити грешки (в аспект на ДДС и ЗКПО) – поуки и перспективи

-  Намаляване на административната тежест – изводи и перспективи

17.45 – 17.55 ч.     Обобщение от Велин Филипов, модератор на срещата

17.55 – 18.00 ч.     Закриване на срещата – Христо Славов, управител на сп. „Счетоводство плюс”