Годишник на счетоводителя

 

Годишникът на счетоводителя за 2011 година се състои от три части:

В първата част е дадена подробна библиография на издадените през 2011 година нормативни и поднормативни актове, с посочване на евентуални изменения и допълнения и броя на „Държавен вестник”, в който са обнародвани. Актовете са разделени тематично в раздели и следват хронологията на тяхното обнародване.

Втората част има три раздела:

- кратки анотации на писма на Националната агенция за приходите и Министерството на труда и социалната политика в сферата на счетоводството, данъците и трудовото законодателство. Писмата са подбрани от публикациите в приложението „Счетоводна и данъчна практика” на списание „Счетоводство плюс…”.

- казуси в сферата на счетоводството, данъците, осигурителните и трудовите правоотношения, разработени от най-добрите експерти - сътрудници на списание „Счетоводство плюс…”. С тях се разглеждат цялостно най-често срещани в счетоводната практика теми.

- подбрани отговори на най-интересните въпроси на читателите, изпратени до редакцията на списание „Счетоводство плюс…”. Те са свързани с практическото приложение на счетоводното, данъчното, социалното и трудовото законодателство.

Третата част предлага синтезирана информация в табличен вид, която може да ползва за справки и при годишното счетоводно приключване, и в следващи периоди, както и във връзка с данъчни и други ревизии.