Публикуване на ГФО на предприятия без дейност
16.06.11, 05:06
Administrator
Администратор
Регистриран от: 14 Януари 2011
Мнения: 6
Публикуване на ГФО на предприятия без дейност
#1

Въпрос на редакцията:
Трябва ли да се публикуват в търговския регистър ГФО на предприятия, които не извършват дейност?
Становище на редакцията:
В писмо на Министерството на финансите, Дирекция „Данъчна политика”, № 94-00-758 от 30.04.2010 г. се казва:
"В случаите, когато тези предприятия не са извършвали дейност (не са отчели приходи, разходи, печалби и загуби) за ТЕКУЩАТА и ПРЕДХОДНАТА година, е налице законова хипотеза за ОТСЪСТВИЕ на годишен финансов отчет, респективно е налице и хипотеза за НЕПУБЛИКУВАНЕ на същия по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗСч."
Въпреки че не го споделяме изцяло, то е указание на компетентен орган и следва да се прилага.
Считаме, че годишният финансов отчет на едно предприятие не е само приходи, разходи и финансов резултат, а и имущество. Следователно, и когато предприятието не е реализирало приходи, разходи и финансов резултат, то би следвало да има имущество, отразено в счетоводния баланс, и да го представи. В такъв случай формите на счетоводния баланс, отчета за собствения капитал и приложението имат данни за текущата и предходната година и те следва да се представят, въпреки че отчетът за приходите и разходите и отчетът за паричните потоци нямат информация. Наличието на имущество задължава предприятието, на общо основание, да го инвентаризира и амортизира, а оттам могат да възникнат разходи и приходи.
 
                                               Евгени Рангелов, магистър по финанси

15.04.11, 15:01
Ekaterina Aladjemova
Администратор
Регистриран от: 11 Февруари 2011
Мнения: 4
 
#2

Да, смятам, че независимо дали имат или нямат дейност предприятията трябва да представят за публикуване годишен финансов отчет.