Справочник

"Държавен вестник" март 2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

Нов закон за ограничаване на плащанията в брой е обнародван в ДВ, бр. 16 от 22.02.2011 г. Законът е в сила от 25.02.2011 г. Подробен коментар е поместен в сп. “Счетоводство плюс...”.

 

В ДВ, бр. 16 от 22.02.2011 г. са обнародвани:

а) изменения и допълнения на Закона за общинските бюджети;

б) образец на данъчна декларация за данъка върху застрахователните премии.

 

Изменения и допълнения на Наредба № 5 от 2002 г. на МТСП са обнародвани в ДВ, бр. 17 от 25.02.2011 г. Промените засягат приложенията на придружителни писма към наредбата за изпращане на уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ.

 

В ДВ, бр. 18 от 1.03.2011 г. са обнародвани:

а) изменения и допълнения на Кодекса на труда, свързани предимно с ползването на отпуски;

б) изменения на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

 

Изменения и допълнения на два закона са обнародвани в ДВ, бр. 19 от 8.03.2011 г.:

а) на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

б) на ЗДДС, свързани предимно с осъществяване на дистанционна връзка при продажба на горива. Направени са промени и в други данъчни закони.

 

В ДВ, бр. 22 от 18.03.2011 г. са обнародвани:

а) изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа от 1994 г.;

б) изменения на Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки от 2004 г.

 

В ДВ, бр. 23 от 22.03.2011 г. са направени изменения и допълнения в Наредба № 1 от 2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.

 

Изменения и допълнения на Закона за авторското право и сродните му права са обнародвани в ДВ, бр. 25 от 25.03.2011 г.