Конкурс

Задачите от заключителния етап на конкурса

ЗАДАЧИ ЗА XIX КОНКУРС ПО СЧЕТОВОДСТВО ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

(заключителен етап)

София, 2 декември 2017 г.

 

 ЗАДАЧА 1:

Отговорете на въпросите:

 

1.1. Кога може да не се издава първичен счетоводен документ за извършена стопанска операция съгласно нормите на Закона за счетоводството?

Отговор: В случай, че стопанската операция е документирана с фискален или системен бон, който е в съответствие с Наредба № Н-18/18.12.2006 г., или с ценна книга, издадена в съответствие с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, и получател по нея е физическо лице, което не е търговец.

 

1.2. Посочете категориите предприятия в съответствие с чл. 19 от Закона за счетоводството.

Отговор:

а) микропредприятия;

б) малки предприятия;

в) средни предприятия;

г) големи предприятия.

 

1.3. Кога се извършва промяна в категорията на предприятието?

Отговор: Промяната в категорията се извършва, когато предприятието за последните два отчетни периода престане да отговаря на два от трите показателя за съответната категория.

 

1.4. Посочете пет от принципите, в съответствие с които се признават и оценяват позициите във финансовите отчети съгласно Закона за счетоводството. Пояснете накратко какво означават изброените от Вас принципи.

Възможности за примерен отговор:

- действащо предприятие - приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; приема се, че предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;

- последователност на представянето и сравнителна информация - представянето и класификацията на статиите във финансовите отчети, счетоводните политики и методите на оценяване се запазват и прилагат последователно и през следващите отчетни периоди с цел постигане на сравнимост на счетоводните данни и показатели на финансовите отчети;

- предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;

- начисляване - предприятието изготвя финансовите си отчети, с изключение на отчетите, свързани с паричните потоци, на базата на принципа на начисляването - ефектите от сделки и други събития се признават в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;

- независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си, независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период;

- същественост - предприятието представя поотделно всяка съществена група статии с подобен характер; обединяване на суми по статии с подобен характер се допуска, когато сумите са несъществени или обединяването е направено с цел постигане на по-голяма яснота; сумата по статия е съществена, ако пропуските и неточното представяне на позицията биха могли да повлияят върху икономическите решения на ползвателите, взети въз основа на финансовите отчети, или биха довели до нарушаване на изискването за вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние, финансовите резултати от дейността, промените в паричните потоци и в собствения капитал;

- компенсиране - предприятието не извършва прихващания между активи и пасиви или приходи и разходи и отчита поотделно както активи и пасиви, така и приходи и разходи;

- предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно в съответствие с тяхното съдържание, същност и икономическа реалност, а не формално според правната им форма;

- оценяване на позициите, които са признати във финансовите отчети, се извършва по цена на придобиване, която може да е покупна цена или себестойност или по друг метод, когато това се изисква в приложимите счетоводни стандарти.

 

ЗАДАЧА 2:

В дружество с ограничена отговорност „Х“ през 2017 г. е налична информацията, посочена по-долу, и са извършени стопански операции, както следва:

 Данни за постъпления и продажби на  стоки за определен период:

                                                            количество в кг       общо лв.       ед. цена в лева за кг

Начално салдо за стока „А“                    420                       2 520,00                      6,00

Доставена стока през периода                540                      3 672,00                      6,80

Доставена стока през периода                600                      3 840,00                      6,40

Доставена стока през периода                140                         938,00                      6,70

Общо доставена стока                          1 700                     10 970,00                      6,45

Общо продадена стока                         1 500

Остатък                                                      200

 

Дружеството не е регистрирано по ДДС. При отчитане на стоково-материалните запаси се прилага метод на „средно-претеглена“ цена.

 

Извършена е продажба на 1500 кг стока при продажна цена 10,00 лв. за кг.

Сумата е получена по разплащателната сметка.

 

Иска се: Да се съставят необходимите счетоводни записвания и да се отчете резултатът от продажбата.

  

Решение на задачата:

 

1. Д-т с/ка Клиенти –                                 15 000,00

         К-т с/ка Приходи от продажби         15 000,00

Продадена стока.

 

2. Д-т с/ка Разплащателна сметка            15 000,00

         К-т с/ка Клиенти                              15 000,00

Получена сума от продажба на стока.

 

3. Д-т с/ка Приходи от продажби                       15 000,00

         К-т с/ка Стоки                                                       9 675,00

         К-т с/ка Печалба и загуба от текущата година    5 325,00

Отписана продадена стока и отчетен резултат от продажбата.

  

ЗАДАЧА 3:

Отговорете на въпроса:

За какъв вид доход е допустимо да бъдат издавани служебни бележки за изплатен доход на физически лица съгласно нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица?

 

Отговор:

1. За доходи от трудови правоотношения;

2. За доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, когато лицето не е самоосигуряващо се по смисъла на КСО;

3. Доходи от наем, подлежащи на облагане по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ;

4. Доходи от други източници, подлежащи на облагане по чл. 35 от ЗДДФЛ.

  

ЗАДАЧА 4:

С решение на физически лица „А“ и „Б“ е учредено ново дружество с ограничена отговорност „Х“ и записан капитал 50 000,00 лв., разпределен на 5 000 дяла по 10,00 лв. за 1 дял. Съгласно дружествения договор дяловете са разпределени - 50% за всеки съдружник. Лицето „А“ внася по откритата набирателна сметка сумата от 20 000,00 лв., която е част от приспадащия му се дружествен дял. Лицето „Б“ внася непарична вноска (апортна вноска) – машина, оценена от вещи лица за 29 000,00 лв., като съгласно дружествения договор дяловете му са записани по номиналната им стойност. Вписването на апортната вноска в Търговския регистър е на база оценената от вещите лица стойност. Машината е заприходена като материален дълготраен актив.

 

Иска се:

Да се съставят необходимите счетоводни записвания.

 

Решение на задачата:

 

1. За записания капитал:

Д-т с/ка Вземания по записани дялови вноски                50 000,00

      К-т с/ка Основен капитал, изискващ регистрация     50 000,00

2. За отразяване на паричната вноска:

Д-т с/ка Набирателна сметка                                              20 000,00

      К-т с/ка Вземания по записани дялови вноски           20 000,00

3. За отразяване на апортната вноска:

Д-т с/ка Машини и оборудване                                          29 000,00

       К-т с/ка Вземания по записани дялови вноски          25 000,00

       К-т с/ка Други резерви                                                   4 000,00

 

 ЗАДАЧА 5:

В счетоводните книги на предприятие „АБВ“ е отразено вземане от клиент в размер на 54 000,00 лв. Същото е по фактура от месец септември 2016 г. и е с уговорена дата на плащане месец януари 2017 г. Приходът е отразен и се признава облагаем за данъчни цели. Вземането не е получено в срока, за който е договорено, и към 31.12.2017 г. е обезценено с 30% в съответствие с приетата в дружеството счетоводна политика.

 

Пита се: Тази обезценка признава ли се за данъчни цели?

 

Отговор:

Не се признава за данъчни цели в годината на счетоводното отразяване. Сумата на обезценката формира временна данъчна разлика и ще се признае за данъчни цели в годината, когато са налице изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане.

  

ЗАДАЧА 6:

В предприятие „Х“ към 31.1.2017 г. е извършена инвентаризация на дълготрайните материални активи. Комисията, извършила инвентаризацията, предлага брак на съоръжение с цена на придобиване 30 000,00 лв. и начислена до момента амортизация 29 000,00 лв. Съоръжението е ползвано 8 години. Предложението е прието от ръководителя на дружеството и активът е отписан от счетоводните регистри. Извършените разходи по ликвидацията са в размер на 1400,00 лв. и са платени в брой.

 

Иска се:

Да се съставят необходимите счетоводни записвания и да се отчете резултатът от ликвидацията.

 

Решение на задачата:

 

За извършените разходи по ликвидацията:

Д-т с/ка Други разходи                   1 400,00

    К-т с/ка Каса                                1 400,00

 

За отписване на бракуваното съоръжение:

Д-т с/ка Амортизация на ДМА     29 000,00

Д-т с/ка Други разходи                    1 000,00

    К-т с/ка Съоръжения                  30 000,00

 

За отчитане резултата от ликвидацията:

Д-т с/ка Печалба и загуба от текущата година   1 400,00

    К-т с/ка Други разходи                                      1 400,00