Конкурс

Дванадесети национален конкурс по счетоводство за средношколци – 2010 година

Задача от първия етап на конкурса

 

Задача 1

Във връзка с годишното счетоводно и данъчно приключване за 2009 година в предприятие „Х” е извършена инвентаризация на имуществото. Установено е следното:

- липса на материал „А” – 45 броя, по цена на придобиване за 1 брой 9.50 лв. Пазарната цена към момента на установяване на липсата е 11.00 лв. Липсата е по вина на материално-отговорното лице;

- материали с изтекъл срок на годност със стойност в размер на 320.00 лв.;

- намерен е незаприходен дълготраен материален актив по цена на придобиване 6200.00 лв.

Инвентаризацията е приключила.

Иска се: Да се опише процедурата по извършване на инвентаризацията и документирането й. Да се съставят счетоводните записвания. Да се определи какво е влиянието на установените резултати при инвентаризацията върху данъчните задължения на предприятието, в това число по Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данък върху добавената стойност.

 

Задача 2

Предприятие „Х” е доставило стоки от държава - членка на Европейския съюз, за 85 000.00 евро. Получена е фактура. Плащането е извършено от разплащателната сметка в евро и валутен курс 1.95583 лв. за 1 евро. Получените стоки са отразени в счетоводните регистри.

Иска се: Да се съставят счетоводните записвания. Да се посочат документите, които трябва да състави предприятието получател, като се има предвид, че във фактурата на доставчика е посочен индентификационен № по ДДС на доставчика и получателя.

 

Задача 3

В предприятие „Х” е записана следната счетоводна статия:

Дебит с/ка Разходи за обезценка на вземания          36 000.00

Кредит с/ка Вземания от клиенти                            36 000.00

Иска се: Да се запише основанието за горното записване, необходими ли са още счетоводни записвания и имат ли влияние за данъчни цели? Опишете действията на счетоводителя и документалната обоснованост.

 

Задача 4.

Предприятие „Х” извършва рекламна услуга на територията на България на предприятие от държава - членка на Европейския съюз, което е данъчно задължено лице в страната си.

Услугата е извършена и е издадена фактура за 42 000.00 евро.

Иска се: Да се съставят необходимите счетоводни записвания. Необходими ли са и други документи и какви?

 

Задача 5

Предприятие „Х” е получило услуга от самоосигуряващо се физическо лице и изплатената сума е в размер на 2500.00 лв.

Иска се: Да се посочат документите, необходими за счетоводното отразяване на услугата, и да се съставят счетоводните записвания.

 

Забележка:

1.                        Между посочените стопански операции няма връзка.

2.                        Предприятието е регистрирано по ЗДДС.