Справочник

"Държавен вестник", ноември 2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

 

С ПМС № 341 от 30.10.2014 г., обн. ДВ, бр. 92 от 7.11.2014 г. Министерският съвет е направил промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

 

В ДВ, бр. 92 от 7.11.2014 г. са обнародвани:

- ПМС № 345/30.10.2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за вписванията от 1951 г.

- ПМС № 342/30.10.2014 г. за промени в утвърдените разходи по области на политики и по други бюджетни програми за 2014 г.

 

Изменения и допълнения на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти са обнародвани в ДВ, бр. 93 от 11.11.2014 г.

 

В ДВ, бр. 94 от 14.11.2014 г. е обнародвано Решение № 748 от 5.11.2014 г. на МС за разместване на почивни дни през 2015 г.

 

В ДВ, бр. 96 от 21.11.2014 г. е обнародвана Наредба № 2 от 12.11.2014 г. на Министерството на образованието и науката за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

 

В ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г. са обнародвани изменения и допълнения на следните закони:

- На Закона за устройство на територията;

- На Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.;

- На Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.