Конкурс

Задачата от заключителния етап и нейното решение

 ЗАДАЧА ЗА ХVІ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО СЧЕТОВОДСТВО ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ - 2014 ГОДИНА (ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП) 

 

В дружество „Х” ООД с двама съдружника, с равни дялови вноски в записания капитал, е съставен счетоводен баланс към 31.03.2014 г. със следните данни:

 1. Дълготрайни материални активи общо за 192 000 лв., в т.ч.:

- сгради 95 000 лв. и начислена амортизация 23 000 лв. – годишна норма за амортизация 4%;

- машини 43 000 лв. и начислена амортизация 15 000 лв. – годишна норма за амортизация – 30%;

- транспортни средства 36 000 лв. и начислена амортизация 17 000 лв. – годишна норма за амортизация – 10%;

- стопански инвентар 18 000 лв. и начислена амортизация 8200 лв. – годишна норма за амортизация – 15%.

Забележка: стойностите на ДМА по отделните позиции са по цени на придобиване.

2. Материални запаси общо за 37 000 лв., в т.ч.:

- материали -                                                          5000

- стоки -                                                                 32 000

3. Вземания от клиенти -                                64 800 лв.

4. Парични средства общо за 44 000 лв., в т.ч.:

- в банка -                                                            37 800

- в каса -                                                                 6200

5. Записан капитал -                                        50 000 лв.

6. Други резерви -                                            73 200 лв.

7. Неразпределена печалба-                           37 700 лв.

8. Печалба -                                                       34 000 лв.

9. Задължения общо за                                      79 700 лв., в т.ч.:

- към доставчици -                                            37 200

- към персонала -                                              28 000

- към осигурителни институции -                     9300

- към бюджета - данък общ доход -                  5200

 

За периода 01.04 – 30.04.2014 г. са извършени стопански операции, между които и:

Забележка: при решението на задачата да се работи без данък върху добавената стойност.

1. Получени са по разплащателната сметка вземания от клиенти в размер на 54 800 лв.

2. Проведено е общо събрание на съдружниците, на което е взето решение за разпределение на дивидент на съдружниците от неразпределената печалба в размер на 16 000 лв.

Решението на общото събрание е изпълнено. Извършено е разпределение на част от неразпределената печалба като дивидент на съдружниците в съответствие с дяловите им вноски. Удържан е данък върху дивидента.

Сумите на дивидента и на удържания данък са преведени на съдружниците по посочените от тях банкови сметки и към бюджета.

3. Преведени са по банков път заплатите на работещите в предприятието, начислените суми в полза на осигурителните институции и към бюджета.

4. Начислени са счетоводните разходи за амортизация на ДМА за м. април 2014 г.

5. Закупена е машина за сумата 42 000 лв. Сумата не е изплатена на доставчика.

6. Предадени са в употреба материални запаси в размер на 3800 лв. Използва се метод първа входяща, първа изходяща стойност.

7. На 16.04.2014 г. са предоставени на консигнатор (доверител) стоки на консигнация 115 бр. с отчетна стойност 3450 лв. и отчитане на продажбите на всеки 10 дни. Определен е срок за отчитане на предоставените за продажба стоки на консигнатора 60 дни.

Продажната стойност за 1 бр. е 45 лв., от която сума 15% е възнаграждение на консигнатора.

8. На 26.04.2014 г. консигнаторът е отчел продажбата на 30 бр. от предоставената стока. Сумата е получена по разплащателната сметка, намалена с възнаграждението на консигнатора.

Получени са документи от консигнатора за превоз, товаро-разтоварни работи, съхранение на стоките за 40.00 лв. и за възнаграждението му за продадените стоки. Сумата е изплатена от разплащателната сметка.

 

Иска се:

1. Да се състави баланс към 31.03.2014 г.

2. Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операциии и да се посочат документите, на основание на които са извършени тези стопански операции.

  

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧАТА

 

        БАЛАНС
Дружество "Х" ООД              
към 31.03.2014 година              
АКТИВ           ПАСИВ  
  код Суми (хил.лв.)   код Суми (хил.лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ на Текуща Предх. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ на Текуща Предх.
  реда година година   реда година година
А.  ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ       А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ      
Б.  НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ )  АКТИВИ       I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ   50  
I.  НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ       II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ      
1. Продукти от развойна дейност       III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ      
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи              
3. Търговска репутация       IV. РЕЗЕРВИ      
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.       1. Законови резерви      
Общо за група I :        2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции      
II.  ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ       3. Резерв, съгласно учредителен акт      
1. Земи и сгради, в т.ч.:   72   4. Други резерви   73  
--- земи       Общо за група IV :    73  
--- сгради   72   V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :      
2. Машини, производствено оборудване и апаратура   28    --- Неразпределена печалба   38  
3. Съоръжения и други ДМА   29    --- Непокрита загуба      
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане       Общо за група V :    38  
Общо за група II :    129          
III.  ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ  АКТИВИ       VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )   34  
1. Акции и дялове от предприятия в група              
2. Предоставени заеми на предприятия в група       ОБЩО  за  РАЗДЕЛ  "А" :    195  
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия              
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия       Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ      
5. Дългосрочни инвестиции       1. Провизии за пенсии и сходни задължения      
6. Други заеми       2. Провизии за данъци, в т.ч. :      
7. Изкупени собствени акции         --- отсрочени данъци      
Общо за група III :        3. Други провизии и сходни задължения      
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ              
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :    129   ОБЩО  за  РАЗДЕЛ  "Б" :       
               
В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ       В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ      
I.  МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ       1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.      
1. Материали и суровини   5   до   1 година      
2. Незавършено производство       над 1 година      
3. Стоки и продукция, в т.ч.:   32   2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :      
--- продукция       до   1 година      
--- стоки   32   над 1 година      
4. Предоставени аванси       3. Получени аванси, в т.ч. :      
Общо по група I :    37   до   1 година      
        над 1 година      
II. ВЗЕМАНИЯ       4. Задължения към доставчици, в т.ч. :   37  
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:   65   до   1 година   37  
    над 1 година       над 1 година      
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:       5. Задължения по полици, в т.ч.:      
    над 1 година       до   1 година      
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:       над 1 година      
    над 1 година       6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :      
4. Други вземания, в т.ч.:        до   1 година      
    над 1 година       над 1 година      
Общо по група II :    65   7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :      
        до   1 година      
III. ИВЕСТИЦИИ       над 1 година      
1. Акции и дялове на преприятия от група       8. Други задължения, в т.ч. :    43  
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.        --- други задължения, в т.ч. :   43  
3. Други инвестиции       до   1 година   43  
        над 1 година      
Общо по група III :         --- към персонала, в т.ч. :   28  
        до   1 година   28  
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА       над 1 година      
1. Парични средства в брой   6    --- осигурителни задължения, в т.ч. :   10  
2. Парични средства в безсрочни сметки  (депозити)   38   до   1 година   10  
Общо по група IV :    44   над 1 година      
         --- данъчни задължения, в т.ч. :   5  
        до   1 година   5  
        над 1 година      
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :    146   ОБЩО  за  РАЗДЕЛ  "В", в т.ч. :    80  
        до   1 година   80  
        над 1 година      
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ         Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :      
        до   1 година      
        над 1 година      
СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )   275   СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)   275  
                     УСЛОВНИ АКТИВИ                          УСЛОВНИ  ПАСИВИ      

 

За извършените стопански операции по т. 1 - 8:

По точка 1. Получени суми от клиенти съгласно банково извлечение:

Д-т с/ка Разплащателна сметка                           54 800

        К-т с/ка Клиенти                                             54 800

 

По точка 2. Разпределени дивиденти съгласно протокол от решение на общото събрание на съдружниците:

2а. Д-т с/ка Неразпределена печалба                        16 000

        К-т с/ка Задължения за съучастие                   15 200

       К-т с/ка Други разчети с бюджета                        800

2б. Преведени суми към бюджета и съдружниците съгласно платежни нареждания:

Д-т с/ка Разчети с бюджета                                         800

Д-т с/ка Задължение за съучастие                           15 200

        Кт с/ка Разплащателна сметка                         16 000

 

По точка 3. Преведени заплати на работниците, задълженията към НОИ и към бюджета съгласно платежни нареждания:

Д-т с/ка Разчети с осигурителни институции           9300

Д-т с/ка Разчети с бюджета                                       5200

Д-т с/ка Работници и служители                             28 000

        К-т с/ка Разплащателна сметка                       42 500

 

По точка 4. Начислени разходи за амортизация съгласно амортизационен план:

(95 000 х 4% : 12) + (43 000 х 30% :12) + (36 000 х 10% : 12) + (18 000 х 15% : 12) = 316.67 + 1075 + 300 + 225 = 1916.67 лв.

Д-т с/ка Разходи за амортизация                           1916.67

        К-т с/ка Амортизации                                      1916.67

 

По точка 5. Закупена машина съгласно фактура:

Д-т с/ка Машини                                         42 000

        К-т с/ка Доставчици                           42 000

 

По точка 6. Предадени материални запаси в употреба съгласно искане:

Д-т с/ка Разходи за материали                     3800

        К-т с/ка Материали                                3800

 

По точка 7. Отписани стоки от склада и предадени на консигнация съгласно договор и приемателно-предавателен протокол:

Д-т с/ка Стоки на консигнация                            3450

        К-т с/ка Стоки на склад                                3450

Забележка: Съгласно чл. 6, ал. 2, т. 4 от ЗДДС при предоставяне на стоки на консигнация следва да се издаде фактура и да се начисли ДДС върху цялата продажна стойност на предоставените стоки, а при приключване на сделката да се издаде кредитно известие за стойността на непродадените стоки – съгласно чл. 127, ал. 4 от ЗДДС.

 

По точка 8. Съгласно отчет на консигнатора за продадени стоки и издадена фактура на консигнанта:

1. Д-т с/ка Клиенти по продажби при определени условия       1350

        К-т с/ка Приходи от продажба на стоки                           1350

2. Отписване на продадени стоки на консигнация съгласно отчета на консигнатора (посредника) и издадената фактура от консигнанта:

Д-т с/ка Приходи от продажба на стоки                900

ан.с/ка Стоки на консигнация

        К-т с/ка Стоки на консигнация                          900

3. Получена сума от продажба на стоки на консигнация съгласно фактура и банково бордеро:

Д-т с/ка Разплащателна сметка                                                1147.50

К-т с/ка Клиенти по продажби при определени условия         1147.50

4. Платено възнаграждение на консигнанта съгласно фактура и платежно нареждане:

Д-т с/ка Разходи за външни услуги                                                      202.50

К-т с/ка Клиенти по продажби при определени условия                  202.50

4а. За отчитане на разхода по функционално предназначение:

Дт с/ка Разходи по продажби                                                              202.50

        К-т с/ка Разходи за външни услуги                                               202.50

5. Получена фактура за превоз, товаро-разтоварни работи и съхранение на стоките,

платежно нареждане:

Д-т с/ка Разходи за външни услуги                            40

        К-т с/ка Разплащателна сметка                       40

5а. За отчитане на разхода по функционално предназначение:

Д-т с/ка Разходи по продажби                                  40

        К-т с/ка Разходи за външни услуги                    40