Справочник

"Държавен вестник", август 2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

 

В ДВ, бр. 63 от 1.08.2014 г. е обнародвано ПМС № 214 от 24 юли 2014 г. за определяне размера на месечното възнаграждение на държавните служители-стажанти по Закона за Министерството на вътрешните работи.

 

Изменения и допълнения на Правилника за вписванията от 1951 г. са обнародвани в ДВ, бр. 63 от 1.08.2014 г.

 

В ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г. са обнародвани:

- Изменения на Закона за висшето образование;

- ПМС № 235 от 31 юли 2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в Министерството на вътрешните работи;

- Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците.

 

Изменения и допълнения на нормативни актове са обнародвани в ДВ, бр. 67 от 12.08.2014 г.:

- На Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.;

- На Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

 

Наредба № 5 от 31 юли 2014 г. на Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие е обнародвана в ДВ, бр. 68 от 15.08.2014 г. Наредбата е относно строителството в горските територии без промяна на предназначението им.

 

В ДВ, бр. 69 от 18.08.2014 г. е обнародвана Наредба № 8121 з-407 от 11.08.2014 г. на Министерството на вътрешните работи за реда за организацията и разпределянето на работното време и т.н. на държавните служители в МВР.

 

В ДВ, бр. 71 от 26.08.2014 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

 

С ПМС № 258 от 25 август 2014 г., обнародвано в ДВ, бр. 72 от 29.08.2014 г., се създава Енергиен борд.