Справочник

"Държавен вестник", юли 2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

 

В ДВ, бр. 54 от 1.07.2014 г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта.

 

Изменения и допълнения на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори са обнародвани в ДВ, бр. 56 от 8.07.2014 г.

 

В ДВ, бр. 58 от 15.07.2014 г. са обнародвани:

- ПМС № 189 от 8 юли 2014 г. за приемане на Наредба за студентските стажове в държавната администрация;

- изменения и допълнения на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

 

В ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г. са обнародвани:

- изменения и допълнения на Закона за защита на потребителите;

- изменения и допълнения на Закона за професионалното образование.

 

Изменения и допълнения на Инструкция № 13 от 2000 г. на НОИ са обнародвани в ДВ, бр. 62 от 29.07.2014 г. относно прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.