Справочник

"Държавен вестник", юни 2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

 

С ПМС № 133 от 30 май 2014 г., обн. ДВ, бр. 47 от 6.06.2014 г., са внесени изменения и допълнения в ПМС № 157 от 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление.

 

В ДВ, бр. 48 от 10.06.2014 г. е обнародвано ПМС № 138 от 2 юни 2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет.

 

С ПМС № 144 от 6 юни 2014 г., обн., ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г., са направени изменения на ПМС № 112 от 2010 г. за създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт.

 

Нов размер на социалната пенсия за старост е определен с ПМС № 153 от 11 юни 2014 г., обн., ДВ, бр. 50 от 17.06.2014 г.

 

Изменения и допълнения на Наредба № 1 на Министерството на правосъдието от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър са обнародвани в ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г.