Справочник

"Държавен вестник", май 2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

 

В ДВ, бр. 38 (извънреден) от 07.05.2014 г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

Изменения и допълнения в Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж са обнародвани в ДВ, бр. 39 от 09.05.2014 г.

 

В ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г. са обнародвани:

- Изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки. За промените ще бъде поместен подробен коментар в списанието.

- ПМС № 102 от 7 май 2014 г. за координацията по въпросите на регионалното сътрудничество.

- Изменения и допълнения на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите.

- Изменения и допълнения на Наредба № 46 от 2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите.

- Изменения и допълнения на Наредба № 2 от 2006 г. на Българска народна банка за лицензиите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ, по Закона за кредитните институции.

- Изменения и допълнения на Наредба № 4 от 2010 г. на БНБ за изискванията към възнагражденията в банките.