Справочник

"Държавен вестник", април 2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

 

ДВ, бр. 30 от 01.04.2014 г. са обнародвани изменения и допълнения на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

 

С ПМС № 71 от 28.03.2014 г. (обн. ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г.) са утвърдени Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор.

 

В ДВ, бр. 32 от 08.04.2014 г. са обнародвани:

- Договор за изменение и допълнение на Договор № РД-НС-01-4 от 12.12.2013 г. за приемане на обеми и цени на медицинска помощ за 2014 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз;

- Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;

- Общи изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати;

- Общи правила за организацията и работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати.

 

В ДВ, бр. 34 от 15.04.2014 г. са обнародвани:

- ПМС № 79 от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.

- ПМС № 80 от 10.04.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” от 2005 г.;

- Решение № 202 от 10.04.2014 г. за изменение и допълнение на Решение № 117 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане на списък на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства.

 

Изменения и допълнения на Закона за потребителския кредит са обнародвани в ДВ, бр. 35 от 22.04.2014 г.

 

В ДВ, бр. 36 от 25.04.2014 г. са обнародвани:

- ПМС № 85 от 17 април 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане за насърчаване на инвестициите от 2007 г.

- Изменения и допълнения на Наредба № 4 от 2003 г. на Министерството на финансите за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра.