Справочник

"Държавен вестник", март 2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

 

В ДВ, бр. 18 от 04.03.2014 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Нов Изборен кодекс е обнародван в ДВ, бр. 19 от 05.03.2014 г.

 

Изменения и допълнения на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя от 2004 г. са обнародвани в ДВ, бр. 20 от 07.03.2014 г.

 

Изменения и допълнения на Наредба № 13 от 2001 г. на Министерството на инвестиционното проектиране за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Дирекцията за национален строителен контрол са обнародвани в ДВ, бр. 20 от 07.03.2014 г.

 

В ДВ, бр. 21 от 08.03.2014 г. са обнародвани изменения и допълнения на Закона за авторското право и сродните му права.

 

Министерството на регионалното развитие обнародва в ДВ, бр. 22 от 11.03.2014 г. изменения и допълнения на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

В ДВ, бр. 23 от 14.03.2014 г. са обнародвани:

- Допълнение на ПМС № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации;

- Изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж от 2000 г.;

- Изменение и допълнение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести от 2008 г.;

- Изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация.

 

В ДВ, бр. 25 от 18.03.2014 г. е обнародвано ПМС № 60 от 14 март 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за изплащане на еднократна добавка към пенсиите за април 2014 г.

 

Изменения и допълнения на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър са обнародвани в ДВ, бр. 25 от 18.03.2014 г.

 

В ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г. са обнародвани:

- Изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс;

- Изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

- Изменение и допълнение на Закона за кредитните институции;

- Изменение и допълнение на Кодекса на труда;

- Изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания;

- Изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения от 2011 г. (ПМС № 61 от 17.03.2014 г.);

- Изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори от 2003 г. (ПМС № 62 от 17.03.2014 г.).

 

В ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г. са обнародвани следните наредби:

- Наредба № РД-16-301 от 10.03.2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване на енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране;

- Наредба № 27 от 13.03.2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи.

 

Изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове са обнародвани в ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.

 

В ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г. са обнародвани:

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на аварии в строителството;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.