Справочник

"Държавен вестник", юни 2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

 

С ПМС № 127 от 27 май 2013 г. (обн. ДВ, 49 от 04.06.2013 г.) е допълнен Правилникът за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала от 2003 г. Подробна информация за промените ще бъде поместена във вестник „Счетоводна и данъчна практика”.

 

В ДВ, бр. 56 от 28.06.2013 г. е обнародвано ПМС № 135 от 21 юни 2013 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014 г.

 

В ДВ, бр. 57 от 29.06.2013 г. е обнародван Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. Промяната засяга паричното обезщетение за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст, считано от 1 юли 2013 г., в размер 310 лв. месечно.