Справочник

"Държавен вестник", май 2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

 

С ПМС № 111 от 08.05.2013 г. (обн. ДВ, бр. 44 от 17.05.2013 г.) е утвърдено изменение и допълнение на Наредбата за търговете и конкурсите от 2003 г.

 

Изменения и допълнения на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начините и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица на Министерството на финансите са обнародвани в ДВ, бр. 45 от 18.05.2013 г.