Справочник

"Държавен вестник", април 2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

 

Комисията за финансов надзор обнародва в ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г. Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията.

 

Във връзка с промените в КСО за 2013 г. в ДВ, бр. 33 от 5.04.2013 г. са обнародвани изменения и допълнения в следните наредби:

- Наредбата за осигурителните каси от 2001 г.;

- Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване от 2006 г.;

- Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица от 2002 г.;

- Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица от 2000 г.;

- Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж от 2000 г.;

- Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски от 1999 г.

 

В ДВ, бр. 35 от 12.04.2013 г. е обнародвано ПМС № 85 от 5.04.2013 г. за еднократно подпомагане на лица и семейства.

 

В ДВ, бр. 36 от 16.04.2013 г. е обнародвана Наредба № 4 от 05.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци на Министерството на околната среда и водите.

 

 

В ДВ, бр. 40 от 30.4.2013 г. са обнародвани изменения и допълнения на  Наредба № Н-18 от 2006 година за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерството на финансите.

 

С Постановление № 97 от 19 април 2013 година на Министерския съвет (обн. в ДВ, бр. 40 от 30.04.2013 г.)  е обнародвана нова Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.