Справочник

"Държавен вестник", март 2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

 

Изменения и допълнения в Закона за данъка върху добавената стойност са обнародвани в ДВ, бр. 23 от 08.03.2013 г. Промените са предимно свързани с документирането на доставките и отчетността на касовите апарати. В Преходните и заключителните разпоредби на закона са поместени изменения и допълнения на ЗДДФЛ, ЗЗО, ЗКПО и други закони.

 

В ДВ, бр. 23 от 8.03.2013 г. е обнародвано Постановление на Министерския съвет № 123 от 21.02.2013 г. за приемане отчета за 2012 г. на Националния статистически институт и за приемане на Националната статистическа програма за 2013 г.

 

Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването обнародват в ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г. изменения и допълнения на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

 

В ДВ, бр. 25 от 13.03.2013 г. са обнародвани укази на Президента за разпускане на 41-ото Народно събрание и насрочване на избори за народни представители на 12 май 2013 г., както и за назначаване на служебно правителство.

 

Изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове са обнародвани в ДВ, бр. 25 от 13.03.2013 г. Промените са много и съществени. Има много нови формуляри за документиране на доставките на акцизни стоки. Промените са в сила от 1 април, а отделни текстове – от 1 юли 2013 г.

 

Изменения и допълнения в Закона за потребителите са обнародвани в ДВ, бр. 27 от 15.03.2013 г. Промените засягат интереси на потребителите по ползване на кабелна телевизия, мобилни връзки и др., вкл. за високия тон на рекламите по телевизията.

 

В ДВ, бр. 27 от 15.03.2013 г. са обнародвани:

- Изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление на Министерския съвет № 201 от 2006 г.;

- Изменения на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията;

- Изменения и допълнения на административни актове, уреждащи служебното положение на персонала в държавната администрация.

 

В ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г. са обнародвани изменения и допълнения на Наредба № Н-4 от 2007 г. на Министерството на финансите за прилагане на системата Интрастат.

 

В ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г. са обнародвани изменения и допълнения на Закона за правната помощ (последно изменение и допълнение в ДВ, бр. 15 от 2013 г.).

 

В ДВ, бр. 29 от 22.03.2013 г. е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списък за заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетична храна за специални медицински цели напълно или частично.

 

Нов закон за туризма е обнародван в ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г. В Преходните и заключителни разпоредби на закона са поместени промени в ЗДДС и Закона за местните данъци и такси. Законът за туризма е в сила от деня на обнародването му.

 

С ПМС № 192 от 21.03.2013 г., обнародвано в ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., 2 май е обявен за почивен дзен, а 18 май – за работен.

 

В ДВ, бр. 31 от 29.03.2013 г. е обнародвано изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

 

В ДВ, бр. 31 от 29.03.2013 г. Министерството на здравеопазването обнародва Наредба за изменение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.