Справочник

"Държавен вестник", февруари 2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

 

В ДВ, бр. 9 от 1.02.2013 г. е обнародвано Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 18 от 24.01.2013 г. за изменение на ПМС № 1/2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.

 

Изменения и допълнения в две постановления на Министерския съвет са обнародвани в ДВ, бр. 13 от 8.02.2013 г.:

- За изменение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г.;

- За изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители от 1998 г.

 

Изменения и допълнения на Наредба № 8 от 2008 г. на Министерството на правосъдието за функциите и дейността на бюрата за съдимост са обнародвани в ДВ, бр. 14 от 12.02.2013 г.

 

Нов Закон з публичните финанси е обнародван в ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г. Законът влиза в сила от 1.01.2014 г., но проектът на бюджета за 2014 г. ще се съставя по него.

 

Изменения и допълнения в Закона за приватизация и следприватизационен контрол са обнародвани в ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г.

 

В ДВ, бр. 19 от 26.02.2013 г. Министерството на труда и социалната политика обнародва Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение.

 

В ДВ, бр. 20 от 28.02.2013 г. са обнародвани следните нормативни актове:

- Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането;

- Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, свързан със задълженията и разплащанията на търговските предприятия;

- Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, с който се дава право на ДЕКЕВР да изменя цените на ел.енергия през отчетните периоди;

- Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление;

- изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. Промените са в сила от 28.02.2013 г., с изключение на отделни текстове, които са в сила от 15 март т.г.