Конкурс

Задачи по осигуряване

Задача 1 (5 точки)

За кои лица чрез възложителя по договор за работа без трудово правоотношение се внасят осигурителни вноски за фонд „Пенсии” само по тяхно желание:

А. за самоосигуряващите се;

Б. за лицата, работещи по трудови правоотношения;

В. за държавните служители;

Г. за пенсионерите.

 

Задача 2 (5 точки)

Самоосигуряващите се лица подлежат на задължително осигуряване за:

А. фонд „Пенсии”;

Б. фонд „Пенсии” и фонд „Трудова злополука и професионална болест”;

В. фонд „Пенсии” и фонд „Общо заболяване и майчинство”;

Г. фонд „Общо заболяване и майчинство”.

 

Задача 3 (5 точки)

За осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица се зачита:

А. времето, през което лицето е упражнявало трудовата дейност, за която е регистрирано като самоосигуряващо се и е внесло дължимите осигурителни вноски за фонд „Пенсии”;

Б. времето, през което лицето е упражнявало трудовата дейност, за която е регистрирано като самоосигуряващо се, независимо дали е внесло дължимите осигурителни вноски;

В. времето, за което лицето е внесло дължимите здравноосигурителни вноски;

Г. времето, за което лицето е внесло осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

 

Задача 4 (5 точки)

Кои лица определят окончателен размер на осигурителния си доход за социално осигуряване след изтичане на календарната година:

А. лицата, работещи само по договори без трудови правоотношения;

Б. лицата, осигурени по трудов договор;

В. самоосигуряващите се лица;

Г. всички лица, които подлежат на задължително осигуряване по КСО.

 

Задача 5 (10 точки)

За работа без трудово правоотношение през месец септември 2012 г. лице е получило възнаграждение в размер на 190 лв. През месец септември лицето не е осигурено на друго основание. Какви осигурителни вноски се дължат върху изплатеното възнаграждение за работа без трудово правоотношение:

А. не се дължат осигурителни вноски;

Б. дължат се осигурителни вноски за четирите фонда на ДОО и за здравно осигуряване;

В. дължат се осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и за здравно осигуряване;

Г. дължат се осигурителни вноски за фонд „Пенсии”, фонд „Трудова злополука и професионална болест” и здравно осигуряване.

 

Задача 6 (10 точки)

Кои са лицата, които съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване могат да избират за кои фондове на държавното обществено осигуряване ще внасят осигурителни вноски:

А. държавните служители;

Б. лицата пенсионери, наети по трудов договор;

В. лицата, които получават възнаграждение за работа на изборни длъжности;

Г. самоосигуряващите се лица.

 

Задача 7 (5 точки)

Какви осигурителни вноски се дължат при изплащане на обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда за работник, роден през 1970 г.:

А. само за фонд „Пенсии”;

Б. за четирите фонда на ДОО;

В. за фонд „Пенсии” на ДОО и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд;

Г. само за фонд „Безработица”.

 

Задача 8 (10 точки)

За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния размер на осигурителния доход. При определяне на месечния осигурителен доход кои доходи се поставят на първо място:

А. доходите за работа без трудови правоотношения;

Б. доходите от дейностите по чл. 4, ал. 1 от кодекса (от трудови и служебни правоотношения, правоотношения, възникнали на основание специални закони, от договори за управление и контрол на търговски и неперсонифицирани дружества и т.н.);

В. осигурителния доход за дейността като самоосигуряващо се лице;

Г. лицето само избира кой доход да вземе на първо място при определяне на месечния си осигурителен доход.

 

Задача 9 (10 точки)

Искането за изменение на задължения за задължителни осигурителни вноски, определено с влязъл в сила ревизионен акт, който не е бил обжалван по съдебен ред, се разглежда от:

А. директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”;

Б. изпълнителния директор на НАП;

В. териториалния директор;

Г. административния съд.

 

Задача 10 (10 точки)

На лице, родено след 31 декември 1959 г., работещо по трудово правоотношение по условията на трета категория труд, за месец август 2012 г. е изплатена регулярна сума от социалните разходи на предприятието.

Какви осигурителни вноски се дължат върху тези суми:

А. за фонд „Пенсии”, за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд и за здравно осигуряване;

Б. за фонд „Пенсии” и фонд „Общо заболяване и майчинство”;

В. за фонд „Трудова злополука и професионална болест”;

Г. за фонд допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд.

 

Задача 11 (10 точки)

В какъв срок се внасят осигурителните вноски за държавното общество осигуряване за работниците и служителите, на които възнаграждението за съответния месец е само начислено, но не е изплатено:

А. до края на деня, в който се изплаща дължимото възнаграждение;

Б. до края на месеца, през който е начислено възнаграждението;

В. до края на месеца, следващ месеца, през който е изплатено възнаграждението;

Г. до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

 

Задача 12 (10 точки)

За лице, наето на работа по трудов договор при двама работодатели, при всеки за по 30 часа месечно, всеки работодател дължи осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване:

А. само за фонд „Трудова злополука и професионална болест”;

Б. за четирите фонда на държавното обществено осигуряване;

В. за фонд „Пенсии” и фонд „Трудова злополука и професионална болест”.

 

Задача 13 (5 точки)

Данъчно задължено лице прави вноски за допълнително доброволно осигуряване по 30 лв. месечно на наето лице и предоставя ваучери да храна по 30 лв. месечно на наето лице, които не облага с данък върху социалните разходи.

Считано от 1 август на текущата година, данъчно задълженото лице има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

Във връзка с това данъчно задълженото лице трябва:

А. да начисли данък върху социалните разходи, изплатени от началото на годината;

Б. считано от м. август да започне да облага с данък върху социалните разходи сумите, свързани с предоставените ваучери за храна;

В. считано от м. август да започне да облага с данък върху социалните разходи сумите, свързани с допълнителното доброволно осигуряване и предоставените ваучери за храна;

Г. сумата на разходите за допълнителното доброволно осигуряване и предоставените ваучери за храна за периода от м. август до края на годината да участва в увеличение на годишния счетоводен финансов резултат.

 

Задача 14 (10 точки)

Какъв е срокът за внасяне на месечните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица:

А. до края на всеки месец, за който се отнасят;

Б. до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят;

В. до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят;

Г. до 1-во число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

 

Отговорите на задачите, заедно с регистрацията за участие в конкурса, изпращайте на редакционния имейл office@schetovodstvoplus.com.