Конкурс

Задачи по данъци

Задача 1 (5 точки) 

Местно юридическо лице е отчело разходи за учредяване на дъщерно дружество. Какво е данъчното третиране на отчетените разходи:

А. тези разходи са данъчно признати при юридическото лице, което ги е извършило;

Б. признават се при новоучреденото дружество и не се признават при юридическото лице, което ги е извършило;

В. не се признават при юридическото лице, което ги е извършило, и формират данъчен дълготраен нематериален актив при новоучреденото дружество;

Г. разпределят се на две равни части и се признават по 50 на сто при юридическото лице, което ги е извършило, и при новоучреденото дружество.

 

Задача 2 (10 точки) 

Предприятие произвежда продукция, която не е продадена към 31.12.2012 г. През 2012 г. е начислено възнаграждение по граждански договор с местно физическо лице, което не е изплатено към 31.12.2012 г. Начисленото възнаграждение е включено в себестойността на продукцията. С това възнаграждение предприятието:

А. ще трябва да увеличи счетоводния си финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат за 2012 г.;

Б. няма да преобразува счетоводния си финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат за 2012 г.;

В. ще намали счетоводния си финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат за 2012 г., за да признае възнаграждението за разход за данъчни цели;

Г. няма да преобразува счетоводния си финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат за 2012 г., при условие, че доходът е платен след 31.12.2012 г., но преди датата на подаване на годишната данъчна декларация по ЗКПО за 2012 г.

 

Задача 3 (5 точки)

Погрешно е съставен протокол по чл. 117 от ЗДДС, който се анулира:

А. за анулирането не се издава нов протокол, а в погрешно съставения се посочва основанието за анулиране. Анулираните протоколи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при издателя;

Б. за анулирането се издава нов протокол, а в погрешно съставения се посочва основанието за анулиране. Анулираните и новият протоколи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при издателя;

В. за анулирането се издава нов протокол, а в погрешно съставения се посочва основанието за анулиране. Анулираните протоколи се унищожават от издателя;

Г. за анулирането не се издава нов протокол, а в погрешно съставения се посочва основанието за анулиране. Анулираните протоколи се унищожават от издателя.

 

Задача 4 (10 точки)

Еднолично дружество с ограничена отговорност е подало заявление за регистрация за вътреобщностно придобиване на основание чл. 99, ал. 1 от ЗДДС. Същото отговаря на условията на ЗДДС за задължителна регистрация по чл. 99 от ЗДДС, но собственикът на ЕООД има неуредени задължения по ЗДДС в размер на 6000 лв. и не е предоставил обезпечение в размер на 6000 лв. Може ли органът по приходите да откаже регистрацията по ЗДДС:

А. органът по приходите може да откаже да регистрира дружеството по ЗДДС, тъй като същото не е предоставило обезпечение в указания му срок в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година;

Б. органът по приходите не може да откаже да регистрира дружеството по ЗДДС, тъй като не е изискал представянето на обезпечението с писмено искане до лицето;

В. органът по приходите може да откаже да регистрира дружеството по ЗДДС, тъй като притежава оперативна самостоятелност и собственикът има неуредени задължения по ЗДДС;

Г. органът по приходите не може да откаже да регистрира дружеството по ЗДДС, тъй като същото отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 99 от ЗДДС.

 

Задача 5 (5 точки)

През 2012 г. местно физическо лице продава апартамент, който е придобит по наследство преди две години. Какво е данъчното третиране по ЗДДФЛ на дохода, придобит от продажбата:

А. доходът е облагаем, тъй като между датата на придобиването на апартамента и датата на продажбата му са изминали само две години;

Б. доходът от продажба на наследствения апартамент не е облагаем;

В. придобитото от продажбата на наследствения апартамент не е доход;

Г. доходът ще е освободен от облагане, ако към момента на продажбата апартаментът е основно жилище за физическото лице.

 

Задача 6 (5 точки)

Искане за прилагане на СИДДО не се подава, когато платец начислява:

А. на чуждестранно лице доходи от източник в чужбина с общ размер до 500 000 лв. годишно;

Б. на местно лице доходи от източник в чужбина с общ размер до 500 000 лв. годишно;

В. на чуждестранно лице доходи от източник в страната с общ размер до 100 000 лв. годишно;

Г. на местно лице доходи от източник в чужбина с общ размер до 100 000 лв. годишно.

 

Задача 7 (10 точки)

Доходите за консултантски услуги, които са начислени от местно юридическо лице и които са в полза на чуждестранно юридическо лице, установено в държава с преференциален данъчен режим, но без надлежни доказателства, че е налице реално предоставяне на консултации, имат следното данъчно третиране по реда на ЗКПО:

А. увеличават счетоводния финансов резултат като отклонение от данъчно облагане при данъчното преобразуване;

Б. се облагат с данък при източника;

В. едновременно „А” и „Б”;

Г. облагат се с данък при източника, но не участват при данъчното преобразуване.

 

Задача 8 (10 точки)

Местно юридическо лице има надвнесени авансови вноски за корпоративен данък за 2004 г., като към 31.12.2012 г. дружеството не се е възползвало от възможността да ги приспадне от следващи дължими (авансови и годишни) вноски по ЗКПО или да поиска възстановяване по реда на ДОПК. На дружеството не е извършвана ревизия по ЗКПО за периода от 2004 г. до 2012 г. При годишното приключване за 2012 г. местното юридическо лице отписва тези вноски като разход.

Какво е данъчното третиране на отчетения разход:

А. счетоводният разход е признат за данъчни цели по общия ред на ЗКПО;

Б. разходът ще бъде данъчно признат само ако е деклариран в годишните данъчни декларации по ЗКПО за периода от 2004 г. до 2011 г.;

В. разходът не е данъчно признат, защото местното юридическо лице не е извършило приспадане от следващи авансови или годишни вноски до изтичането на нормативно лимитирания давностен срок;

Г. разходът не е данъчно признат, защото местното юридическо лице не е подало искане за възстановяване по реда и в сроковете на ДОПК.

 

Задача 9 (10 точки)

Българска фирма извършва дейност по отдаване на автомобили под наем и в тази връзка е закупила от данъчно незадължено лице от Германия за целите на дейността си нов лек автомобил през м. април 2012 г. Какви са задълженията на българската фирма съгласно ЗДДС:

А. българската фирма не следва да издава протокол във връзка с придобиването, тъй като доставчикът е данъчно незадължено лице и не е налице ВОП;

Б. налице е ВОП и българската фирма следва да издаде протокол във връзка с придобиването и да го отрази в дневника за продажбите за м. април 2012 г.;

В. българската фирма ще следва да издаде протокол, тъй като е налице ВОП, и следва да го отрази в дневника за покупките за м. април 2012 г.;

Г. не следва да издава протокол във връзка с придобиването, тъй като не е налице облагаема доставка по ЗДДС.

 

Задача 10 (10 точки)

За дата на регистрация по ЗДДС на лице, неустановено в Европейския съюз, подало заявление за регистрация по ДДС на основание, че осъществява доставки на услуги, извършвани по електронен път, получатели по които са данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в държава членка, се счита:

А. датата, на която е подало заявление за регистрация по електронен път;

Б. датата, следваща датата, на която лицето е уведомено по електронен път за извършената регистрация за идентификационния му номер и за датата на регистрация;

В. в 7-дневен срок от датата, на която лицето е уведомено по електронен път за извършената регистрация, за идентификационния му номер и за датата на регистрацията;

Г. първият ден от месеца, следващ месеца на уведомяването на лицето по електронен път за извършената регистрация, за идентификационния му номер и за датата на регистрацията.

 

Отговорите на задачите, заедно с регистрацията за участие в конкурса, изпращайте на редакционния имейл office@schetovodstvoplus.com.