Справочник

"Държавен вестник", януари 2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

 

В ДВ, бр. 1 от 4.01.2013 г. е обнародвано изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. на Комисията за финансов надзор за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти.

Важно!!! В същия брой Министерството на финансите помества образци на новите данъчни декларации за 2013 г., годишните данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ за 2012 г.

 

Промени в две наредби са обнародвани в ДВ бр. 2 от 8.01.2013 г.:

- на Наредба № 5 от 2006 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за техническите паспорти на строежите;

- на Наредба № 30 от 2006 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовия отчет, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества.

 

В ДВ, бр. 3 от 11.01.2013 г. е обнародвана нова Наредба на Министерството на финансите и Българската народна банка (БНБ) – Наредба № 28 от 18.12.2012 г. за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна.

Отменена е Наредба № 28 от 1999 г. на БНБ за информацията, събирана от банките при извършването на презгранични преводи и плащания (обн. ДВ, бр. 3 от 11.01.2013 г.).

 

В ДВ, бр. 3 от 11.01.2013 г., бр. 4 от 15.01.2013 г. и бр. 5 от 18.01.2013 г. са поместени новите форми на Годишни отчети за дейността за 2012 г.

 

В ДВ, бр. 5 от 18.01.2013 г. са обнародвани:

- изменения и допълнения на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, приета с ПМС № 291 от 2005 г.;

- изменения на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 2012 г.

 

ПМС № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. е обнародвано в ДВ, бр. 6 от 22.01.2013 г.

 

С ПМС № 11 от 11.01.2013 г. е приета Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.).