Справочник

"Държавен вестник", декември 2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

 

В ДВ, бр. 95 от 4.12.2012 г. са обнародвани:

- изменения и допълнения на Закона за нотариусите и нотариалната дейност;

- изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление на Министерския съвет № 139 от 2002 година.

 

В ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г. са обнародвани изменения и допълнения на Закона да отговорността на държавата и общините за вреди.

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обнародва в ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г. следните актове:

- Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 година за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;

- изменения и допълнения на Наредба № 1 от 2003 година за номенклатурата на видовете строежи;

- изменения и допълнения на Наредба № 2 от 2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове да изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- изменения и допълнения на Наредба № 3 от 2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

 

Изменения и допълнения на Наредба № 1 от 2012 година на Министерството на финансите за пренасяне през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон е обнародвана в ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г.

 

В ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г. са обнародвани изменения и допълнения в следните закони:

- Закона за държавната собственост;

- Закона за търговския регистър.

В същия брой на вестника е обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 година.

По промените в Закона за търговския регистър ще бъде поместен коментар в списание „Счетоводство плюс…”, а относно бюджета на държавното обществено осигуряване и промените в Кодекса за социално осигуряване ще бъде даден подробен коментар в отделна книжка на библиотека „Български счетоводител”.

 

Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 година е обнародван в ДВ, бр. 101 от 18.12.2012 г.

 

В ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г. са обнародвани:

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г. По него ще бъде поместен специален коментар в списание „Счетоводство плюс…”;

- Изменения и допълнения на Закона за мерките срещу изпирането на пари;

- Изменения и допълнения на Наредба № 7 от 2003 г. на Министерството на финансите за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор;

- Изменения и допълнения на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

 

Изменения и допълнения са обнародвани в ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г.:

- на Закона за публично предлагане на ценни книжа;

- на Закона да отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Коментар по темата четете в списание „Счетоводство плюс…”, бр. 2, раздел І, стр. 5;

- на ПМС № 144 от 2002 г., с което е приета Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за пощенските услуги и по Закона за електронния документ и електронния подпис;

- на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 2012 г.;

- на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда да подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

 

В ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г. е поместено съдържание на актовете и материалите за 2012 г. и справочник за ползването им.