Справочник

"Държавен вестник", януари 2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

 

В неофициалния раздел на ДВ, бр. 1, 3 и 4 от 2012 г. са поместени заповеди за утвърждаване на образци на декларации, служебни бележки и годишни отчети за дейността:

- Справки за установяване окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г.;

- Сметка за изплатени суми и Служебна бележка;

- Годишни декларации по чл. 92 от ЗКПО и чл. 50 от ЗДДФЛ;

- Форми на годишния отчет за дейността на група предприятия.

 

В ДВ, бр. 5 от 17.01.2012 г. са обнародвани:

- Инструкция № 1 на Министерството на образованието, младежта и науката за реда за водене на Регистъра на научната дейност в Република България;

- Изменения и допълнения на Наредба № Н-8 на Министерството на финансите от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

 

Обнародвани са промени в Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (ДВ, бр. 6 от 20.01.2012 г.).

 

Изменения и допълнения на Наредба № Н-12 от 2006 г. са обнародвани в ДВ, бр. 6 от 20.01.2012 г. във връзка с възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Общността.

 

В ДВ, бр. 7 от 24.01.2012 г. са обнародвани:

- Изменения и допълнения на Кодекса на труда;

- Решение на Народното събрание за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2009 и 2010 г.

- Решение № 23 от 13 януари 2012 г. на Министерския съвет за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт за 2011 г. и за приемане на Национална статистическа програма за 2012 г.

- Изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове;

- Изменения и допълнения на Наредба № Н-18 от 2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.