Справочник

"Държавен вестник", декември 2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

 

С ПМС № 314 от 23.11.2011 г. (обн. ДВ, бр. 95 от 2.12.2011 г.) са приети нормативни актове по прилагане на Закона за държавния служител: наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, наредба за документите за заемане на държавна служба и наредба за длъжностните характеристики на държавните служители.

 

В ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г. са обнародвани изменения и допълнения на Валутния закон. Промените засягат предимно презгранични преводи и плащания.

 

С ПМС № 317 от 24.11.2011 г. (обн. ДВ, бр. 96/2011 г.) са направени изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за определяне отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация, приета с ПМС № 173 от 2004 г.

 

В ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г. са обнародвани:

- изменения и допълнения на Закона за финансовото управление и контрол върху публичния сектор;

- изменения и допълнения на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

Изменения и допълнения на Наредба № 5 от 2006 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са обнародвани в ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г. С промените се засягат норми, свързани с техническите паспорти на строежите – удължават се срокове до 2014 г.

 

В ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г. са обнародвани:

- Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.;

- изменения и допълнения на Закона за данък върху добавената стойност, които са в сила от 1.01.2012 г.;

- изменения и допълнения на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 1.01.2012 г.;

- изменения и допълнения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

- изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 1.01.2012 г.;

- Закон за бюджета на Република България за 2012 г.

По промените в данъчните закони и ДОПК ще бъде издадена специална книжка с коментар от библиотека „Български счетоводител” в началото на 2012 г.

 

В ДВ, бр. 100 от 20.12.2011 г. e обнародван Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.

 

В ДВ, бр. 101 и 102 от 2011 г. e обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредбата от 2007 г. на Министерството на правосъдието за водене, съхранение и достъп до Търговския регистър.

 

С ПМС № 341 от 15.12.2011 г. (обн. ДВ, бр. 101/2011 г.) са внесени изменения в ПМС № 67 от 2010 г. относно заплатите в бюджетните организации и дейности.

 

Изменения и допълнения на Наредбата за реда и начина на осъществяване на достъп до Търговския регистър по служебен път от 2010 г. са обнародвани в ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г.

 

В ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г. са обнародвани изменения и допълнения на:

- Закона за кредитните институции;

- Закона за електронните съобщения;

- Закона за търговския регистър;

- Закона за собствеността.

 

ПМС № 367 от 29.12.2011 г. (обн. ДВ, бр. 106 от 30.12.2011 г.) за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. утвърждава бюджетите и показателите за дейността на държавните органи и дава задължителни мерки за изпълнение на бюджета на страната за 2012 година.