Справочник

"Държавен вестник", ноември 2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

 

Наредба № 44 от 20.10.2011 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционни дружества от затворен тип и управляващите дружества е обнародвана в ДВ, бр. 85 от 1.11.2011 г. Наредбата е в сила от деня на обнародването й.

 

В ДВ, бр. 89 от 11.11.2011 г. е изменена и допълнена Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници на Комисията за финансов надзор.

 

С ПМС № 300 от 10.11.2011 г. е определен нов размер на минималната работна заплата на страната в размер на 290 лв., считано от 1 май 2012 г. Постановлението е обнародвано в ДВ, бр. 91 от 18.11.2011 г.

 

Изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки са обнародвани в ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г. Промените са в сила от 25.02.2012 г. Подробен коментар на промените в закона и правилника ще бъде предмет на отделна книжка от библиотека „Български счетоводител” през 2012 г.

 

Решение № 834 от 17.11.2011 г. на Министерския съвет е обнародвано в ДВ, бр. 93/2011 г. С него се разместват почивни дни през 2012 г.