Справочник

"Държавен вестник", октомври 2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

 

Нов Закон за колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране е обнародван в ДВ, бр. 77 от 4.10.2011 г.

 

В ДВ, бр. 77 от 4.10.2011 г. са обнародвани изменения и допълнения на Инструкция № 13 от 2000 г. на Националния осигурителен институт за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.

 

Изменения на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост са обнародвани в ДВ, бр. 80 от 14.10.2011 г.

 

В ДВ, бр. 82 от 21.10.2011 г. са обнародвани:

- изменения и допълнения на Кодекса на труда. В основни линии промените засягат работата от разстояние. Новите законови положения са в сила от 24 октомври 2011 г.

- изменения и допълнения на Закона за митниците.

 

Изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност са обнародвани в ДВ, бр. 84 от 28.10.2011 г. Промените засягат дейността на въздушното движение и са в сила от 1.01.2012 г., с изключение на отделни текстове, които влизат в сила веднага.