Справочник

"Държавен вестник", септември 2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

 

С ПМС № 240 от 4.08.2011 г. (обн. ДВ, бр. 68 от 2.09.2011 г.) са направени изменения на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала от 2003 година.

 

В ДВ, бр. 68 от 2.09.2011 г. са обнародвани изменения и допълнения на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки.

 

В ДВ, бр. 70 от 09.09.2011 г. е обнародвана Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга и на Методика за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга.

 

Изменение и допълнение на Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения, приета с Постановление № 267 на Министерския съвет от 1999 година, е обнародвана в ДВ, бр. 70 от 09.09.2011 г.

 

В ДВ, бр. 71 от 13.09.2011 г. са обнародвани изменения на Постановление № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Нова Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран електронен подпис е обнародвана в ДВ, бр. 71 от 13.09.2011 г.

 

В ДВ, бр. 73 от 20.09.2011 г. е обнародвано изменение на Закона за защита на конкуренцията.

 

Изменения и допълнения на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори са обнародвани в ДВ, бр. 75 от 27.09.2011 г. Промените са предимно свързани с функцията на методология и вътрешен контрол.

 

В ДВ, бр. 76 от 30.09.2011 г.е обнародвана Инструкция № И-1 на Министерството на финансите и Министерството на околната среда и водите за обмен на информация между Националната агенция за приходите и Министерството на околната среда и водите във връзка с обезпечаване и събиране на публични и частни държавни вземания.

 

Изменения и допълнения на Наредба № Н-8 от 2006 г. на Министерството на финансите са обнародвани в ДВ, бр. 76 от 30. 09.2011 г. Промените засягат попълването на Декларация № 1 и са в сила от 1 септември т.г.